Założenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Założenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

plakat_ros.jpeg

 

W dniu 01.01.2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od 1 lipca 2013 r. nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdujące się na terenie gminy Gierałtowice zostały objęte nowym zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. W nowym systemie obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przeszedł na gminę, która z pobranych od właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty funkcjonowania całego systemu.

Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w uchwale Rady Gminy Gierałtowice (aktualna uchwała XVII/107/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 grudnia 2015 r.) Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jego nieruchomości w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu całej Gminy odbiera przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę w drodze przetargu.

Odbiór poniżej wymienionych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbywa się sprzed nieruchomości z następującą częstotliwością: 

·       zmieszane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie,

·       papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu, 

·       odpady zielone ulegające biodegradacji – dwa razy w miesiącu od kwietnia do listopada,

·       meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku.

Pozostałe odpady komunalne takie jak: zużyte i przeterminowane leki, baterie i akumulatory przenośne, odpady budowlane i rozbiórkowe (wytworzone poza terenami budów, na nieruchomościach zamieszkałych, z remontów prowadzonych we własnym zakresie), zużyte opony, odpady niebezpieczne (w tym chemikalia) należy oddawać w wyznaczonych punktach na terenie gminy Gierałtowice. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Gierałtowice, ul. K. Miarki 89a) odbierane są również meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, jeżeli ktoś musi się ich pozbyć poza terminami odbioru sprzed nieruchomości. Ponadto można skorzystać z dodatkowo płatnej usługi odbioru sprzed nieruchomości odpadów pochodzących z remontu. Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajduje się w zakładce „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

Podkreślić należy, że właściciel nieruchomości ma obowiązek selektywnie zbierać odpady komunalne z terenu swojej nieruchomości. Jeżeli naruszy ten obowiązek przedsiębiorca odbierający odpady, przyjmie je jako zmieszane odpady komunalne i powiadomi o tym gminę, co będzie wiązać się z naliczeniem wyższej opłaty.

Należy także pamiętać, że opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona do gminy podlega przepisom Ordynacji podatkowej, co oznacza, że wobec niepłacących są wyciągane takie same konsekwencje, jak w przypadku nie płacenia podatku od nieruchomości.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera