Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę jednego fabrycznie nowego agregatu pompowego na cele przeciwpowodziowe dla Gminy Gierałtowice

Strona archiwalna

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 221229-2012 z dnia 2012-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu pompowego dużej wydajności fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2012 r. Agregat powinien być zbudowany i wyposażony zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Parametry...
Termin składania ofert: 2012-10-25


PO/p-9/2012
Gierałtowice: Dostawa jednego fabrycznie nowego agregatu pompowego na cele przeciwpowodziowe dla Gminy Gierałtowice

Numer ogłoszenia: 49710 - 2013; data zamieszczenia: 06.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 221229 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa jednego fabrycznie nowego agregatu pompowego na cele przeciwpowodziowe dla Gminy Gierałtowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu pompowego dużej wydajności fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2012 r. Agregat powinien być zbudowany i wyposażony zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Parametry charakterystyczne agregatu pompowego dużej wydajności: - długość max .- 5 m + dyszel, - szerokość max - 2,5 m (bez świateł obrysowych), - ciężar całkowity max. - 3500 kg. Przyczepa - fabrycznie nowa, 2-osiowa przystosowana do przewozu agregatu pompowego i wyposażenia pożarniczego posiadająca: -dyszel o regulowanej wysokości z zaczepem do samochodu pożarniczego średniego lub ciężkiego (hak holowniczy tzw. paszczowy), - regulowane kółko pomocnicze z przodu ułatwiające manewrowanie, - hamulec najazdowy, - pełnowymiarowe koło zapasowe, - 2 kliny pod koła, - 4 podpory stacjonarne, - oświetlenie 24V (co najmniej 2-punktowe), - oświetlenie pola pracy ze wszystkich stron, - klucz do kół, - komplet dokumentów dla Wydziału Komunikacji do zarejestrowania przyczepy, Przyczepa musi posiadać numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową. Przyczepa musi zapewnić możliwość samodzielnej pracy pompy (stabilne podpory). Charakterystyka zawieszenia musi wytrzymywać stałe maksymalne dopuszczalne obciążenie bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji przewidzianych przez producenta. Instalacja elektryczna przyczepy powinny być przystosowane do współpracy z pojazdem z instalacją 24 V. Instalacja elektryczna a przede wszystkim połączenia przewodów, powinny być zabezpieczone przed dostępem wody. Przewody i wiązki przewodów powinny być poprowadzone w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe uszkodzenie . Klosze wszystkich świateł zewnętrznych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pompa - fabrycznie nowa, samozasysająca, odśrodkowa, typu wirnikowego o wydajności : min. 10 500 l/min (przy ciśnieniu 1 bar i wysokości ssania 1,5m), min. wysokość ssania - 6 m min. wysokość podnoszenia - 10 m posiadająca: - samozasysanie poprzez zintegrowaną pompę próżniową, pompa nie wymaga zalewania wodą przy uruchamianiu, - kolektor ssawny z nasadami pożarniczymi Ø 110 z pokrywami w ilości dobranej do parametrów pracy pompy - kolektor tłoczny z nasadami pożarniczymi Ø 110 z zaworami i pokrywami w ilości dobranej do parametrów pracy pompy - układ odpowietrzający, - zawory umożliwiające łatwe odwodnienie korpusu pompy, kolektora ssawnego i tłocznego - możliwość pompowanie wody zanieczyszczonej z cząstkami stałymi średnicy min. 10 mm. Na tabliczce znamionowej pompy powinny być umieszczone co najmniej następujące dane: ( znak fabryczny lub nazwa producenta, numer pompy i rok budowy, masa całkowita pompy). W przypadku gdy pompa wymaga kontroli poziomu oleju i jego uzupełnienia pompa powinna być wyposażona we wskaźnik poziomu oleju. Powinien on być widoczny z miejsca obsługi motopompy Jeżeli nasady znajdują się na wspólnym kolektorze (ssącym/tłocznym) dopuszcza się zastosowanie odwodnienia kolektora. Silnik - fabrycznie nowy wysokoprężny o mocy gwarantującej uzyskanie wymaganej wydajności, chłodzony cieczą, wyposażony w: - instalacja elektryczna 12 V z alternatorem, - rozruch silnika akumulatorowy. Na tabliczce znamionowej silnika powinny być umieszczone co najmniej następujące dane: ( znak fabryczny lub nazwa producenta, oznaczenie typu silnika, numer silnika i rok budowy) - Silnik powinien być zdolny do ciągłej pracy w czasie minimum 8 godzin w normalnych warunkach pracy urządzeń bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzących i smarów. W tym czasie, w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. - Układ wydechowy powinien być tak zaprojektowany, aby w czasie normalnej pracy zapewnić obsłudze ochronę przed oparzeniami i działaniem gazów spalinowych. - Korek wlewu paliwa powinien być przymocowany (zabezpieczony przed zgubieniem), Cały układ paliwowy powinien być odporny na korozyjne działanie paliwa. Panel sterowania - powinien zawierać: - uruchomienie silnika, - przycisk awaryjnego wyłączenia silnika, - włącznik oświetlenia, - główny wyłącznik prądu, - wskaźniki: ( manometr ciśnienia wody na kolektorze tłocznym, manowakuometr, - licznik motogodzin, - kontrolka ładowania akumulatora, - kontrolka ciśnienia oleju, - kontrolka temperatury płynu chłodzącego, Zabudowa: -silnik, pompa, panel sterowania zabudowane - zabezpieczone demontowaną plandeką (Plandeki powinny być mocowane na stelażu, który można w prostu sposób zdjąć z przyczepy oraz stelaż plandeki powinien mieć kształt dwuspadowy). -gniazdo ładowania akumulatorów, -zbiornik paliwa na min. 8 godzin pracy, -oświetlenie stanowiska sterowania i obsługi agregatu pompowego, -kolor zabudowy czerwony Agregat pompowy wyposażyć w kompletne linie ssawne o długości min. 4,5 m każda (smoki ssawne, kosze, węże ssawne, linki ) ilość linii ssawnych zgodna z ilości nasad ssawnych. Agregat pompowy wyposażony w oświetlenie zewnętrzne oraz wewnętrzne zasilane z własnego źródła prądu. Ładowanie akumulatorów poprzez integralny układ prostowniczy z zewnętrznego źródła zasilania 230 V Warunki gwarancji dla agregatu pompowego Gwarancja na agregat pompowy z przyczepą - Minimum 12 miesięcy kartę gwarancyjną (w języku polskim) -instrukcja obsługi i dane techniczne pompy (w języku polskim) -instrukcja obsługi i dane techniczne silnika (w języku polskim) -dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych prawem deklaracji zgodności podpisane przez producenta, Serwis czas reakcji serwisu - max 72 godziny Dostawca w ramach wykonania zamówienia winien przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi pompy w ilości: minimum 5 osób, 4 godziny. Szkolenie w dniu odbioru. Po upływie okresu gwarancji serwis będzie świadczony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu dostawę części zamiennych przez okres dwóch lat od zakończenia produkcji przedmiotu umowy. Dostawa pompy - miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Gierałtowice..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.21.30-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Kielecka Fabryka Pomp BIAŁOGON S.A, Ul. Druckiego Lubeckiego 1, 25-818 Kielce, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 158055,00
  • Oferta z najniższą ceną: 158055,00 / Oferta z najwyższą ceną: 215250,00
  • Waluta: PLN.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera