Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2013r.

 

Wójt Gminy Gierałtowice 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
 
Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2013r.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (.tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536.) oraz uchwały Nr XXV/187/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2013rok.

 

Załączniki:

DOCregulamin konkursu- sport.doc (51,00KB) 

DOCwzór oferty.doc (123,50KB)

DOCzałącznik do oferty - oświadczenie.doc (25,50KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera