Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania :"Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego”.

Strona archiwalna

 

 

               Gierałtowice, dnia 07.01.2013r

 

ISG.271.2.2.2012
 PN/2/2012

                                                                                          

Z A W I A D O M I E N I E                                                                           

                                                          

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego”.

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : „Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego”,

Nr rej. PN/2/2012 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

 

TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.

44-100 Gliwice

Ul. Barlickiego 2

 

Cena oferty brutto wynosi: 405 930,14 zł 

(słownie :czterysta pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści  zł. 14/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty (wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Elektrociepłownia Andrychów sp. z o.o.

34-120 Andrychów ul. Krakowska 83

99,82 pkt

Oferta nr 2

Grupa Obrotu Energią Elektryczną sp. z o.o.

00-838 Warszawa ul. Prosta 32

91,12 pkt

Oferta nr 3

CORRENTE sp. z o.o.

05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Konotopska 4

97,26 pkt

Oferta nr 4

TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.

44-100 Gliwice, Ul. Barlickiego 2

100 pkt

Oferta nr 5

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie

Obrót Energią Elektryczną

00-681 Warszawa ul. Hoża 63/67

97,91 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 13.01.2013r.

 

 

 

Kopia :
ISG a/a
Otrzymują:
1. Elektrociepłownia Andrychów sp. z o.o., 34-120 Andrychów ul. Krakowska 83

2. Grupa Obrotu Energią Elektryczną sp. z o.o., 00-838 Warszawa ul. Prosta 32

3. CORRENTE sp. z o.o., 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Konotopska 4

4. TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., 44-100 Gliwice, Ul. Barlickiego 2

5. PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie, Obrót Energią Elektryczną, 00-681 Warszawa ul. Hoża 63/67

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera