Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie Zimowgo utrzymania dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2012/2013

Strona archiwalna

 

 

PO/p-8/2012
Gierałtowice: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2012/2013

Numer ogłoszenia: 4366 - 2013; data zamieszczenia: 03.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 200719 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2012/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2012/2013 obejmujących: a) odśnieżanie jezdni na całej szerokości, b) odśnieżanie poboczy, chodników oraz obiektów towarzyszących - zatok autobusowych i placów gminnych, c) usuwanie oblodzeń poprzez posypywanie materiałami spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. nr 230 poz 1960), odcinków dróg o spadkach powyżej 4%, skrzyżowań z drogami o nawierzchni bitumicznej, przystanków autobusowych, niebezpiecznych łuków poziomych, d) zaopatrzenie się w materiały do posypywania dróg gminnych w ilości i sortymencie zapewniającej prawidłowe prowadzenie usług zimowego utrzymania dróg. Zamówienie udzielone zostało w następujących częściach: Część I Sołectwo Chudów: Łączna długość dróg wynosi 10 630 mb, powierzchnia placów ok. 1600 m2. Część II Sołectwo Gierałtowice: Łączna długość dróg wynosi 26 950 mb, powierzchnia placów ok. 2500 m2, długość chodników 400 mb. Część III Sołectwo Paniówki: Łączna długość dróg wynosi 12 810 mb, powierzchnia placów ok. 2300 m2. Część IV Sołectwo Przyszowice: Łączna długość dróg wynosi 18 830 mb, powierzchnia placów ok. 4200 m2, długość chodników 1250 mb Zamawiający informuje, że część dróg objętych zimowym utrzymaniem posiada jezdnię o szerokości od 3,0 m - 3,5m...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2012/2013 w sołectwie Chudów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZRB JANICKI, Ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36288,00
 • Oferta z najniższą ceną: 36288,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36288,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2012/2013 w sołectwie Gierałtowice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZRB JANICKI, Ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 77004,00
 • Oferta z najniższą ceną: 77004,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77004,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2012/2013 w sołectwie Paniówki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZRB JANICKI, ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 53136,00
 • Oferta z najniższą ceną: 53136,00 / Oferta z najwyższą ceną: 53136,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2012/2013 w sołectwie Przyszowice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZRB JANICKI, Ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 62100,00
 • Oferta z najniższą ceną: 62100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 62100,00
 • Waluta: PLN.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera