Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania:"Świadczenie usług dowozu dzieci niepelnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczych i Szkół Specjalnych w roku 2013".

    Gierałtowice, dnia 27.12.2012r

 

ISG.271.1.14.2012
PO/p-14/2012

                                                                                              

Z A W I A D O M I E N I E                                                                           

                                                           

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych i Szkół Specjalnych w roku 2013”.

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : „Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych i Szkół Specjalnych w roku 2013”

Nr rej. PO/p-14/2012  

Dla części I
Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25 oraz do Miejskiego Przedszkola Nr13 z oddziałami integracyjnymi w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4.”

wybrana została oferta złożona przez:

Transport Osobowy Sprzedaż Biletów

Stanisław Dziekan

44-100 Gliwice

Ul. Jagiellońska 27/7

Cena oferty brutto wynosi: 24 658,71 zł 

(słownie : dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem  zł 71 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części I) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

 

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Transport Osobowy Sprzedaż Biletów

Stanisław Dziekan

44-100 Gliwice

Ul. Jagiellońska 27/7

 

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 28.12.2012r.

 

Dla części II

„Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Ośrodka Miłosierdzia Bożego w Mikołowie ul. Gliwicka 366, Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu, ul. Wyciska 5 oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Gliwicach, ul. Dolnej Wsi 74 wraz z zapewnieniem opieki w czasie tego przejazdu. Opiekuna zapewnia Wykonawca.”

wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno- Handlowe

Transport Osobowy Andrzej Kostrz

44-177 Chudów

Ul. Osiedle 18

Cena oferty brutto wynosi: 45 935,50 zł 

(słownie : czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć zł 50 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części II) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

 

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno- Handlowe

Transport Osobowy Andrzej Kostrz

44-177 Chudów

Ul. Osiedle 18

 

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 28.12.2012r.

 

 

 

Kopia :
ISG a/a

 

Otrzymują:

1.Transport Osobowy Sprzedaż Biletów, Stanisław Dziekan, 44-100 Gliwice, Ul. Jagiellońska 27/7

2. P. U. P- H, Transport Osobowy Andrzej Kostrz, 44-177 Chudów, Ul. Osiedle 18

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera