Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie Kompleksowej Obsługi prawnej Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice.

Strona archiwalna

 

PN/1/2012

Gierałtowice: Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice
Numer ogłoszenia: 525642 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice , ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gieraltowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Gierałtowice. 2.Zakres świadczenia obsługi prawnej winien odpowiadać zakresowi zadań Referatu PO zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Gierałtowice przyjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice nr OKO-0152/02/2009 z dnia 7.01.2009r, tj: a) wymiar, orzecznictwo podatkowe, pobór i windykacja należności podatkowych i innych należności na rzecz Gminy oraz egzekucja podatkowa; b) obsługa kasowa Urzędu; c) sprawozdawczość finansowa. 3.W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: a) doradztwo prawne i opiniowanie dokumentów w zakresie wymiaru i windykacji podatków i opłat lokalnych w szczególności w ramach postępowań podatkowych oraz w toku ewentualnych kontroli podatkowych prowadzonych wobec Spółek Węglowych w zakresie opodatkowania budowli w wyrobiskach górniczych, b) reprezentowania Zleceniodawcy, przed właściwym sądem, w postępowaniu w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Środowiska o odszkodowanie pieniężne za szkodę powstałą w majątku Zleceniodawcy na skutek przedawnienia należnej Gminie Gierałtowice od przedsiębiorcy - Kompanii Węglowej S.A. (następcy prawnego Gliwickiej Spółki Węglowej S.A.) - opłaty eksploatacyjnej w 2001 roku w wyniku nieprawidłowego zarachowywania przez Ministra Środowiska wpłat czynionych przez przedsiębiorcę i wadliwego prowadzenia w tym zakresie postępowania, c) wykonywanie usług prawniczych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu podatków i opłat lokalnych. 4.Zamawiający wymaga, aby świadczenie obsługi prawnej odbywało się w siedzibie Zamawiającego w wymiarze czasowym do 10 godzin miesięcznie, z zastrzeżeniem obecności radcy prawnego w każdym tygodniu w miesiącu. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą. 5.Jeżeli w danym miesiącu czas świadczenia usługi w siedzibie Zamawiającego nie osiągnie zakładanego limitu 10 godzin, pozostały czas powiększy liczbę godzin w kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem rozliczenia tych godzin w każdym kwartale roku. 6.Zamawiający zapewni w siedzibie pomieszczenie (miejsce) do prawidłowego wykonywania usługi, w tym dostęp do sieci Internet i drukarki..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.22.10.00-9, 79.11.20.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert dwóch usług z zakresu pomocy prawnej na rzecz gminy w tym na prowadzeniu doradztwa prawnego ze sfery podatków i opłat lokalnych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych o wartości łącznie min. 120.000 zł. brutto, przez okres minimum 9 miesięcy w roku kalendarzowym, oraz 2. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia polegającym na wykonaniu/wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na rzecz co najmniej 5 gmin czynności (usług) związanych z doradztwem w zakresie postępowań podatkowych (co najmniej jednego postępowania na rzecz każdej z gmin) w sferze podatku od nieruchomości związanego z opodatkowaniem budowli w wyrobiskach górniczych. Opis sposobu oceny spełnienia warunków zostanie dokonany wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r Prawo o adwokaturze (Dz. U. 2002 Nr 123 poz. 1058 z późn. zm.) i ustawą z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U 2002 Nr 123 poz. 1059 z późn. zm). Każda z wyżej wymienionych osób musi wylegitymować się co najmniej 12-miesięcznym doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej jednostki samorządu terytorialnego, z tego co najmniej jedna ze wskazanych osób musi posiadać stopień naukowy co najmniej doktora nauk prawnych o specjalności prawo finansowe lub prawo podatkowe. Opis sposobu oceny spełnienia warunków zostanie dokonany wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zleceniodawca odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22pzp (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 30
 • 2 - Doświadczenie i kompetencje - 70

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Szczegółowe postanowienia wprowadzone do treści umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.gieraltowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, Referat Inwestycji i Szkód Górniczych - pok. nr 203..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2012 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, Referat Inwestycji i Szkód Górniczych - pok. nr 203..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu ograniczonego.

2. Załączniki

3. Umowa

4. Regulamin Organizacyjny

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera