Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania dostawa jednego fabrycznie nowego agregatu pompowego na cele przeciwpowodziowe dla Gminy Gierałtowice.

 

               Gierałtowice, dnia 30.11.2012r

 

ISG.271.1.9.2012

                                                                                              

Z A W I A D O M I E N I E                                                                           

                                                           

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Dostawa jednego fabrycznie nowego agregatu pompowego na cele przeciwpowodziowe dla Gminy Gierałtowice”.

 

                Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : „Dostawa jednego fabrycznie nowego agregatu pompowego na cele przeciwpowodziowe dla Gminy Gierałtowice”,

Nr rej. PO/p-9/2012 wybrana została oferta złożona przez:

                          

  Kielecką Fabrykę Pomp „BIAŁOGON” S.A

  25-818 Kielce

  Ul. Druckiego Lubeckiego 1

 

Cena oferty brutto wynosi: 158 055,00 zł 

(słownie :  sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć zł 00/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty (wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

TECH-POMP sp. z o.o. 

 04-423 Warszawa

 Aleja Sztandarów 1/3

 

73,43 pkt

Oferta nr 2

 Kielecka Fabryka Pomp „BIAŁOGON” S.A

 25-818 Kielce

 Ul. Druckiego Lubeckiego 1

 

100 pkt

Oferta nr 3

PPUH „WOBIS”

 41-803 Zabrze ,

 Ul. Bytomska 135

 

90,49 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż:  06.12.2012r.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera