Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach”.

 

    Gierałtowice, dnia 20.11.2012r

ISG.271.1.13.2012
PO/p-13/2012

                                                                                                  

Z A W I A D O M I E N I E                                                                           

                                                           

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach”.

 

                Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach”

Nr rej. PO/p-13/2012  

Dla części I

Zajęcia z poradnictwa zawodowego dla uczniów klas IV - VI.

wybrana została oferta złożona przez:

Ewę  Szczerbetka

44-194 Knurów

Ul. K. Wielkiego 8d/3

Cena oferty brutto wynosi: 640,00 zł 

(słownie : sześćset czterdzieści  zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części I) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Ewa Szczerbetka

44-194 Knurów

Ul. K. Wielkiego 8d/3

 

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 21.11.2012r.

 

 

Dla części II

Zajęcia z poradnictwa zawodowego dla uczniów klas IV - VI. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

wybrana została oferta złożona przez:

Ewę  Szczerbetka

44-194 Knurów

Ul. K. Wielkiego 8d/3

Cena oferty brutto wynosi: 1 280,00 zł 

(słownie : jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt  zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części II) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Ewa Szczerbetka

44-194 Knurów

Ul. K. Wielkiego 8d/3

 

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 21.11.2012r.

 

Dla części III

Szkolny Ośrodek Kariery

wybrana została oferta złożona przez:

Ewę  Szczerbetka

44-194 Knurów

Ul. K. Wielkiego 8d/3

Cena oferty brutto wynosi: 13 440,00 zł 

(słownie : trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści  zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części III) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Ewa Szczerbetka

44-194 Knurów

Ul. K. Wielkiego 8d/3

 

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 21.11.2012r.

 

Dla części IV

„Pomoc socjoterapeutyczna”

wybrana została oferta złożona przez:

Monikę Hołownia

Os. Sikorskiego 6d/1

44-240 Żory

 

Cena oferty brutto wynosi: 7 760,00 zł 

(słownie : siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt  zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części IV) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Monika Hołownia

Os. Sikorskiego 6d/1

44-240 Żory

 

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 21.11.2012r.

 

Dla części V

„Pomoc logopedyczna”

wybrana została oferta złożona przez:

Barbarę Smolnik

Ul. Powstańców Śląskich 87

44-186 Gierałtowice

 

Cena oferty brutto wynosi: 13 440,00 zł 

(słownie : trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści  zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części IV) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Barbara Smolnik

Ul. Powstańców Śląskich 87

44-186 Gierałtowice

 

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 21.11.2012r.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera