Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość dla Szkoły Podstawowej im. W. Budryka w Chudowie”.

 

    Gierałtowice, dnia 20.11.2012r

ISG.271.1.12.2012
PO/p-12/2012                                                                                             

Z A W I A D O M I E N I E                                                                           

                                                           

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość dla  Szkoły Podstawowej im. W. Budryka w Chudowie”.

 

                Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość dla  Szkoły Podstawowej im. W. Budryka w Chudowie”

Nr rej. PO/p-12/2012  

Dla części I

Zajęcia teatralne rozwijające umiejętność posługiwania się językiem angielskim”

wybrana została oferta złożona przez:

Agnieszkę Sukiennik

Ul. Wolności 41a

44-177 Chudów

Cena oferty brutto wynosi: 6 720,00 zł  

(słownie : sześć tysięcy siedemset dwadzieścia  zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części I) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Agnieszka Sukiennik

Ul. Wolności 41a

44-177 Chudów

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 21.11.2012r.

 

Dla części II

„Zajęcia z doradztwa zawodowego”

wybrana została oferta złożona przez:

Magdalenę Weres –Gręzicką

41-800 Zabrze

Ul. Św. Barbary 14/38

Cena oferty brutto wynosi: 3 120,00 zł 

(słownie : trzy tysiące sto dwadzieścia  zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części II) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Magdalena Weres –Gręzicka

41-800 Zabrze

Ul. Św. Barbary 14/38

 

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 21.11.2012r.

 

Dla części III

„Zajęcia socjoterapeutyczne ”

wybrana została oferta złożona przez:

Anna Welke-Beker

Ul. Gierałtowicka 1

44-178 Przyszowice

Cena oferty brutto wynosi: 1 600,00 zł 

(słownie : jeden tysiąc sześćset  zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części III) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Anna Welke-Beker

Ul. Gierałtowicka 1

44-178 Przyszowice

 

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 21.11.2012r.

 

Dla części IV

„Zajęcia komputerowe dla uczniów klas IV-VI Ty też potrafisz! Zajęcia komputerowe Ty tez potrafisz”

wybrana została oferta złożona przez:

Łukasza Nowak

44-177 Chudów

Ul. Osiedle 1

 

Cena oferty brutto wynosi: 6 720,00 zł 

(słownie : sześć tysięcy siedemset dwadzieścia  zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części IV) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Łukasz Nowak

44-177 Chudów

Ul. Osiedle 1

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 21.11.2012r.

 

Dla części V

„Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne Zostań mistrzem logiki”

wybrana została oferta złożona przez:

Liliannę Łacheta

Ul. Paderewskiego 126

44-186 Gierałtowice

 

Cena oferty brutto wynosi: 6 720,00 zł 

(słownie : sześć tysięcy siedemset dwadzieścia  zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części IV) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Lilianna Łacheta

Ul. Paderewskiego 126

44-186 Gierałtowice

 

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 21.11.2012r.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera