Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach”.

 

    Gierałtowice, dnia 20.11.2012r

 

ISG.271.1.11.2012
PO/p-11/2012

 

                                                                                                  

Z A W I A D O M I E N I E                                                                           

                                                           

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach”.

 

                Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach”

Nr rej. PO/p-11/2012  

Dla części I

Zajęcia teatralne rozwijające umiejętność posługiwania się językiem angielskim”

wybrana została oferta złożona przez:

Ewa Szakoła

Al. Piastów 10 II a/22

44-193 Knurów

Cena oferty brutto wynosi: 6 720,00 zł 

(słownie : sześć tysięcy siedemset dwadzieścia  zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części I) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Ewa Szakoła

Al. Piastów 10 II a/22

44-193 Knurów

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 21.11.2012r.

 

Dla części II

„Zajęcia z doradztwa zawodowego”

wybrana została oferta złożona przez:

Magdalena Weres –Gręzicka

41-800 Zabrze

Ul. Św. Barbary 14/38

Cena oferty brutto wynosi: 2 000,00 zł 

(słownie : dwa tysiące   zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części II) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Magdalena Weres –Gręzicka

41-800 Zabrze

Ul. Św. Barbary 14/38

 

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 21.11.2012r.

 

Dla części III

„Zajęcia socjoterapeutyczne ”

wybrana została oferta złożona przez:

Monika Hołownia

44-240 Żory

Os. Sikorskiego 6d/1

Cena oferty brutto wynosi: 1 600,00 zł 

(słownie : jeden tysiąc sześćset  zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części III) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Monika Hołownia

44-240 Żory

Os. Sikorskiego 6d/1

 

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 21.11.2012r.

 

 

 

Dla części IV

„Zajęcia komputerowe dla uczniów klas IV-VI Ty też potrafisz! Zajęcia komputerowe Ty tez potrafisz”

wybrana została oferta złożona przez:

Joanna Tyc

Ul. Kruszyny 1a/2

41-811 Zabrze

 

Cena oferty brutto wynosi: 6 720,00 zł 

(słownie : sześć tysięcy siedemset dwadzieścia  zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części IV) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Joanna Tyc

Ul. Kruszyny 1a/2

41-811 Zabrze

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 21.11.2012r.

 

 

Dla części V

„Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne Zostań mistrzem logiki”

wybrana została oferta złożona przez:

Barbara Sztejnbis

Ul. K. Miarki 23a

44-186 Gierałtowice

Cena oferty brutto wynosi: 6 720,00 zł 

(słownie : sześć tysięcy siedemset dwadzieścia  zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części IV) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

Barbara Sztejnbis

Ul. K. Miarki 23a

44-186 Gierałtowice

 

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 21.11.2012r.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera