Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych na terenie Gminy Gierałtowice do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczych i Szkół Specjalnych w roku 2013

Strona archiwalna

 

 

PO/p-14/2012
ISG.271.1.14.2012.

Gierałtowice: Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych i Szkół Specjalnych w roku 2013
Numer ogłoszenia: 244953 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice , ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gieraltowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych i Szkół Specjalnych w roku 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części: Część I. Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25 oraz do Miejskiego Przedszkola Nr13 z oddziałami integracyjnymi w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4. 1.Trasa dowozu dzieci przebiegać będzie spod miejsc zamieszkania dzieci pod budynek szkoły i przedszkola. Informacje dotyczące miejsc zamieszkania Zamawiający przekaże Wykonawcy wybranemu w wyniku procedury przetargowej. 2.Dowóz odbywał się będzie w ciągu roku szkolnego w dni tygodnia w których prowadzone są zajęcia lekcyjne (od poniedziałku do piątku). 3.Dzieci należy dowieźć rano na godzinę 8:00 i odebrać po zajęciach w godzinach od 14:00 do 15:00. 4. Przewóz dzieci będzie się odbywał każdorazowo w obecności opiekuna wyznaczonego przez Zamawiającego. 5.Dłgość trasy w jednym dniu wynosi 43 kilometrów. Część II. Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Ośrodka Miłosierdzia Bożego w Mikołowie ul. Gliwicka 366, Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu, ul. Wyciska 5 oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Gliwicach, ul. Dolnej Wsi 74 wraz z zapewnieniem opieki w czasie tego przejazdu. Opiekuna zapewnia Wykonawca. 1.Dowóz odbywał się będzie w ciągu roku szkolnego w dni tygodnia w których prowadzone są zajęcia lekcyjne (od poniedziałku do piątku). 2.Trasa dowozu dzieci przebiegać będzie spod miejsc zamieszkania dzieci pod budynek szkoły lub ośrodka. Informacje dotyczące miejsc zamieszkania Zamawiający przekaże Wykonawcy wybranemu w wyniku procedury przetargowej. 3. Dowóz odbywać się będzie na 3 trasach. 4. Opiekuna na wszystkich 3 trasach zapewni Wykonawca 1. Trasa I : Dowóz rozpoczyna się o godzinie 7:30 w sołectwie Przyszowice, Paniówki, następnie przejazd do Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu ul. Wyciska 5. Odwożenie dzieci z powrotem, po zajęciach odbywa się w godzinach od 14:00 do 15:00 wg trasy przejazdu do miejsca zamieszkania dowożonych dzieci(analogicznie jak przewóz poranny) Długość trasy w jednym dniu wynosi 30 kilometrów. 2. Trasa II: Przez 5 dni w tygodniu dowóz rozpoczynał się będzie o godz. 7:45 w sołectwie Paniówki następnie przejazdu do Ośrodka Miłosierdzia Bożego w Mikołowie , ul. Gliwicka 366 , powrót o godzinie 14:30. Przez trzy dni w tygodniu odbywał się będzie dodatkowy powrotny przewóz ucznia w godzinach od 11:30 do 13:30 w zależności od rozkładu zajęć w szkole. Odwożenie dzieci z powrotem, po zajęciach odbywa się wg trasy przejazdu do miejsca zamieszkania dowożonych dzieci (analogicznie jak przewóz poranny). Długość trasy w jednym dniu wynosi : - w przypadku, gdy w ciągu dnia odbywać się będzie jeden dowóz i jeden przywóz - 6.50 km. - w przypadku, gdy w ciągu dnia odbywać się będą trzy przywozy -9.75 km. 3. Trasa III: Dowóz rozpoczyna się o godzinie 7:00 w Gierałtowicach do Zespołu Szkół Specjalnych w Gliwicach, ul. Dolnej Wsi 74. Odwożenie dziecka z powrotem, po zajęciach o godzinie 15:00 odbywa się wg trasy przejazdu do miejsca zamieszkania dowożonego dziecka ( analogicznie jak przewóz poranny) Długość trasy przejazdu w jednym dniu wynosi 26 km. Dzienna suma kilometrów w jednym dniu przewozu wynosi w zależności od ilości wykonywanych kursów: 62,50 km. lub 65.75 km. Przewóz odbywał się będzie w dni tygodnia w których prowadzone są zajęcia lekcyjne..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 pzp wykonawcy zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej niż 50% jego wartości

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna posiadanie aktualnej licencji na krajowy transport drogowy osób , wydanej przez organ , o którym mowa w art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2007r. nr 125 poz. 874 z późniejszymi zmianami)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 3 lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie ) przed terminem upływu składania wniosków przynajmniej 1 zadania polegającego na wykonaniu usługi przewozu osób niepełnosprawnych na łączną kwotę brutto min. 20 000,00zł/rok wraz dokumentami, potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający wymaga spełnienia warunku dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia tj. dla części I. dysponowania jednym mikrobusem odpowiednio oznakowanym posiadającym 8 miejsc dla pasażerów. Dla części II (trasa 2,3)dysponowania dwoma mikrobusami odpowiednio oznakowanym posiadającym 8 miejsc dla pasażerów, oraz ( trasa 1) jeden pojazd specjalnie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażony w sprawne, posiadające odpowiednie atesty urządzenia takie jak: szyny lub inne urządzenia do mocowania wózków wraz z pasażerem podczas przewozu, boczne uchwyty pomocnicze dla mocowania pasażerów siedzących na wózkach, rampę lub podnośnik hydrauliczny umożliwiający wjazd i wyjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną do samochodu. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany podać podstawę dysponowania tymi zasobami oraz potwierdzenie, że w trakcie realizacji zamówienia zasoby będą mu udostępnione. W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia Wykonawca powinien dysponować taką ilością sprzętu, wymaganą na każdą część zamówienia na którą składa ofertę
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia ww. warunek (art.22 ust. 1 ustawy Pzp)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga wykazania się posiadaniem opłaconej polisy , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia , na kwotę co najmniej 30.000,00zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Złożenie wniosku wymaga formy pisemnej. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność , zgodnie z art. 78 Kodeksu cywilnego złożenia na nim własnoręcznego podpisu. Wraz z wnioskiem, zachowania formy pisemnej wymagają wszystkie załączniki do wniosku. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie wynika z dokumentów rejestrowych należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w swej treści musi jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania wniosku. W przypadku składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do wniosku musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum powinien zawierać upoważnienie każdego z uczestników konsorcjum dla pełnomocnika do ich reprezentowania. Na występowanie w imieniu konsorcjum muszą wyrazić zgodę wszyscy jego członkowie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

W związku z tym, że liczba wykonawców, którzy spełnią wymogi określone przez Zamawiającego w pkt III.3.2. może okazać się większa niż 5, których Zamawiający przewiduje zaprosić do złożenia oferty, ustala się następujący sposób dalszej oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu: za każdą wykonaną i potwierdzoną dokumentami dodatkową usługę przewozową o kwocie min. 20 000,00zł brutto/rocznie powyżej wymaganej minimalnej ilości , przyzna dodatkowo 1pkt. Zgodnie z art. 51 ust. 1a ustawy Pzp o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków Zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5 zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania warunków określonych w dodatkowej kwalifikacji. Jeżeli w wyniku klasyfikacji kilku wykonawców uzyska identyczną liczbę punktów i będzie klasyfikowało się na pozycji 5 Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców sklasyfikowanych na pierwszych 5 pozycjach. Wykonawcę niezaproszonego do składania oferty traktuje się jak wykluczonego z postępowania.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do siwz

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wraz z zaproszeniem do złożenia oferty zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, Referat Inwestycji i Szkód Górniczych, pok. nr 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25 oraz do Miejskiego Przedszkola Nr13 z oddziałami integracyjnymi w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25 oraz do Miejskiego Przedszkola Nr13 z oddziałami integracyjnymi w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4. 1.Trasa dowozu dzieci przebiegać będzie spod miejsc zamieszkania dzieci pod budynek szkoły i przedszkola. Informacje dotyczące miejsc zamieszkania Zamawiający przekaże Wykonawcy wybranemu w wyniku procedury przetargowej. 2.Dowóz odbywał się będzie w ciągu roku szkolnego w dni tygodnia w których prowadzone są zajęcia lekcyjne (od poniedziałku do piątku). 3.Dzieci należy dowieźć rano na godzinę 8:00 i odebrać po zajęciach w godzinach od 14:00 do 15:00. 4. Przewóz dzieci będzie się odbywał każdorazowo w obecności opiekuna wyznaczonego przez Zamawiającego. 5.Dłgość trasy w jednym dniu wynosi 43 kilometrów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Ośrodka Miłosierdzia Bożego w Mikołowie ul. Gliwicka 366, Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu, ul. Wyciska 5 oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Gliwicach, ul. Dolnej Wsi 74 wraz z zapewnieniem opieki w czasie tego przejazdu. Opiekuna zapewnia Wykonawca.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Ośrodka Miłosierdzia Bożego w Mikołowie ul. Gliwicka 366, Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu, ul. Wyciska 5 oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Gliwicach, ul. Dolnej Wsi 74 wraz z zapewnieniem opieki w czasie tego przejazdu. Opiekuna zapewnia Wykonawca. 1.Dowóz odbywał się będzie w ciągu roku szkolnego w dni tygodnia w których prowadzone są zajęcia lekcyjne (od poniedziałku do piątku). 2.Trasa dowozu dzieci przebiegać będzie spod miejsc zamieszkania dzieci pod budynek szkoły lub ośrodka. Informacje dotyczące miejsc zamieszkania Zamawiający przekaże Wykonawcy wybranemu w wyniku procedury przetargowej. 3. Dowóz odbywać się będzie na 3 trasach. 4. Opiekuna na wszystkich 3 trasach zapewni Wykonawca 1. Trasa I : Dowóz rozpoczyna się o godzinie 7:30 w sołectwie Przyszowice, Paniówki, następnie przejazd do Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu ul. Wyciska 5. Odwożenie dzieci z powrotem, po zajęciach odbywa się w godzinach od 14:00 do 15:00 wg trasy przejazdu do miejsca zamieszkania dowożonych dzieci(analogicznie jak przewóz poranny) Długość trasy w jednym dniu wynosi 30 kilometrów. 2. Trasa II: Przez 5 dni w tygodniu dowóz rozpoczynał się będzie o godz. 7:45 w sołectwie Paniówki następnie przejazdu do Ośrodka Miłosierdzia Bożego w Mikołowie , ul. Gliwicka 366 , powrót o godzinie 14:30. Przez trzy dni w tygodniu odbywał się będzie dodatkowy powrotny przewóz ucznia w godzinach od 11:30 do 13:30 w zależności od rozkładu zajęć w szkole. Odwożenie dzieci z powrotem, po zajęciach odbywa się wg trasy przejazdu do miejsca zamieszkania dowożonych dzieci (analogicznie jak przewóz poranny). Długość trasy w jednym dniu wynosi : - w przypadku, gdy w ciągu dnia odbywać się będzie jeden dowóz i jeden przywóz - 6.50 km. - w przypadku, gdy w ciągu dnia odbywać się będą trzy przywozy -9.75 km. 3. Trasa III: Dowóz rozpoczyna się o godzinie 7:00 w Gierałtowicach do Zespołu Szkół Specjalnych w Gliwicach, ul. Dolnej Wsi 74. Odwożenie dziecka z powrotem, po zajęciach o godzinie 15:00 odbywa się wg trasy przejazdu do miejsca zamieszkania dowożonego dziecka ( analogicznie jak przewóz poranny) Długość trasy przejazdu w jednym dniu wynosi 26 km. Dzienna suma kilometrów w jednym dniu przewozu wynosi w zależności od ilości wykonywanych kursów: 62,50 km. lub 65.75 km. Przewóz odbywał się będzie w dni tygodnia w których prowadzone są zajęcia lekcyjne..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera