Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.

Strona archiwalna

 

 

Gierałtowice: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.
Numer ogłoszenia: 231847 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice , ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gieraltowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Twórczo w przyszłość. POKL.09.01.02-10-155/12 w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice 3.2. Zamówienie obejmuje: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Gierałtowicach w ramach realizacji projektu Twórczo w przyszłość. POKL.09.01.02-10-155/12 w roku szkolnym 2012/2013. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 3.3. Czas trwania jednej godziny zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno - wyrównawczych przewiduje się jako 45 minut pracy, natomiast czas trwania zajęć specjalistycznych, wymienionych w Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228 poz. 1487 z późn. zm.) - 60 minut pracy. Wszystkie zajęcia odbywać się będą poza podstawą programową. 3.4. Zajęcia będą przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Gierałtowicach. Przedmiot zamówienia podzielono na 5 części Część1. Zajęcia teatralne rozwijające umiejętność posługiwania się językiem angielskim: Zajęcia: 2 godziny lekcyjne-łącznie90min-1 raz w tygodniu. Łącznie: 84 godziny. Grupa- 12os.; Zajęcia mają na celu doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego poprzez aktywny udział beneficjentów jako aktorów w sztukach teatralnych. W efekcie zajęć założone jest przygotowanie i wystawienie przez uczestników przedstawienia. Uczestnicy w ramach zajęć obejrzą dwa spektakle profesjonalne w wybranych teatrach- zajęcia wyjazdowe. Część2. Zajęcia z doradztwa zawodowego 25 godzin doradztwa indywidualnego na tle grupy. 25 os.- każda po 1h (45min.), Uczestnicy zostaną zapoznani z równościowym podejściem do zatrudnienia i niestereotypowym postrzeganiem zawodów. W wyniku zajęć zostaną wytyczone ścieżki kariery dla każdego z uczestników. Przewidziano 2 wyjazdy do zakładów pracy podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktyczną stroną zatrudnienia w przedsiębiorstwie(2x25U.+ 3 opiek.). W zajęciach będą brały udział dzieci chętne do uczestnictwa z klas V-VI. Część3. Zajęcia socjoterapeutyczne - Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne.1 raz w miesiącu 2 godziny - łącznie 10 godzin dla każdej z 2 grup. Ogółem 20 godzin zajęć. W ramach zajęć przewidziane są wszelkie formy pracy korekcyjnej o charakterze socjoterapeutycznym, w tym: zajęcia grupowe, trening indywidualne na tle grupy, trening asertywności, radzenia sobie z emocjami, radzenie sobie z agresją. W wyniku zajęć 8 uczestników uzyska pomoc w radzeniu sobie w społecznym funkcjonowaniu Część4. Zajęcia komputerowe dla uczniów klas IV-VI Ty też potrafisz! Zajęcia komputerowe Ty też potrafisz - ich podstawowym założeniem jest rozbudzenie u dzieci zainteresowania nową technologią informatyczną i jej zastosowaniem w życiu codziennym. Zajęcia w ciekawy i przystępny sposób, wprowadzą w zagadnienia grafiki komputerowej, przy użyciu nowocześniejszego oprogramowania i sprzętu dostępnego na rynku. Zamawiający informuje, że do zajęć zakupiono tablety i program graficzny CorelDRAW. Łączna ilość godzin zajęć komputerowych Ty też potrafisz wyniesie 84h, po 2h (łącznie 90 min) w tygodniu, zaś grupa ćwiczeniowa będzie liczyć 11 osób. Efektem zajęć będzie wykonanie przez uczestników samodzielnych prac graficznych w oparciu o nabyte umiejętności. Część5. Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne Zostań mistrzem logiki - zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności matematycznych. Na zajęciach uczniowie kształtują logiczne myślenie i rozwijają wyobraźnię przestrzenną, poprzez gry zespołowe (np. szachy, UNO, gry planszowe) i układanki matematyczne ( np. Sudoku, Domino matematyczne) oraz składanie brył ( np. wykorzystanie przyrządów do demonstracji brył obrotowych, zestawy do tworzenia brył) . Łączna ilość godzin zajęć matematycznych Zostań mistrzem logiki wyniesie 84h, po 2h (łącznie 90 min) w tygodniu, zaś grupa ćwiczeniowa będzie liczyć 10 osób. W zajęciach będą brały udział dzieci uzdolnione, z najwyższymi ocenami, wskazane przez nauczycieli. 3.6. Wytyczne realizacji przedmiotu zamówienia: 1) w zakresie tworzenia harmonogramu realizacji zajęć Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać następujących zasad: a) zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, b) zajęcia prowadzone w poszczególnych grupach nie mogą pokrywać się z godzinami lekcyjnymi uczniów danej grupy, zajęcia należy prowadzić po obowiązkowych lekcjach (lub przed ich rozpoczęciem) w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkoły; 2) Zajęcia będą odbywały się zgodnie z poniższym harmonogramem Część 1. Zajęcia teatralne- poniedziałek w godz. 15:30 do 17:00 Część 2. Zajęcia z doradztwa zawodowego - czwartek 14:30 do 15:30 dla indywidualnych beneficjentów z klas V i VI Część 3 Zajęcia z socjoterapii - poniedziałek 14:30 do 15:30 oraz piątek 14:30 do 15:30 Część 4. Zajęcia komputerowe - wtorek 14:30 do 16:00 Część 5. Zajęcia Zostań mistrzem logiki - środa 15:00 do 16:30 3) Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem zajęć bez możliwości zmiany terminów ich realizacji z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w oparciu o aneks do umowy tylko w sytuacjach przewidzianych w projekcie umowy. 5) Dyrektor przekaże Wykonawcy imienny wykaz dzieci biorących udział w zajęciach; 6) Do obowiązków Wykonawcy należy: a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z założeniami i wymogami projektu oraz zachowanie należytej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego przy jego realizacji, b) podejmowanie decyzji o doborze metod i środków dydaktycznych w prowadzeniu zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania aktywizujących metod nauczania, z naciskiem na umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce i przygotowanie na ich podstawie programu prowadzonych zajęć. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość i wyniki pracy, c) zapewnienie porządku w czasie trwania zajęć, i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i materialną za powierzone mienie. d) systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji zajęć w tym w szczególności indywidualnych kart postępu ucznia, dzienników zajęć, list obecności oraz miesięczne przekazywanie tej dokumentacji w formie papierowej Dyrektorowi szkoły oraz Koordynatorowi Projektu, e) sporządzenie raportu z realizacji zajęć po ich zakończeniu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły, f) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r. W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024), g) niezwłoczne udostępnienie dokumentacji z zakresu realizacji umowy (np. prac uczniów wytworzonych w trakcie prowadzonych zajęć) na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, Dyrektorowi szkoły oraz organowi kontrolującemu, h) ewaluacja osiągnięć uczniów, tj. przygotowanie i przeprowadzenie ankiet (treść ankiet należy uzgodnić wcześniej z Dyrektorem szkoły) oraz testów wstępnych i końcowych, dokonanie zbiorczej analizy ankiet, i) sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji zajęć i przekazywanie ich Koordynatorowi Projektu, w której prowadzone będą zajęcia, j) wspomaganie promocji i ewaluacji projektu - informowanie o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przestrzeganie wytycznych dotyczących oznaczenia Projektu w ramach POKL. 3.7. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia w szkole do prowadzenia zajęć, 2) nieodpłatnego udostępnienia sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w.w warunek (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli osoba realizująca zamówienie będzie posiadała: a) stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego, b) wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania poszczególnych typów i rodzajów zajęć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakłady kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r., Nr 50, poz. 400 z późniejszymi zmianami.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobą zdolną do wykonania tej części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę oraz posiadającą kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. posiadającą wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania poszczególnych rodzajów i typów zajęć, nie podlegającą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz legitymującą się dokumentem potwierdzającym posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz aktem nadania stopnia awansu zawodowego co najmniej nauczyciela kontraktowego. Wykonawca może polegać na potencjale innych podmiotów nie zależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany podać podstawę dysponowania tymi zasobami oraz potwierdzenie, że w trakcie realizacji zamówienia zasoby będę mu udostępnione.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pisemny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożenie wniosku wymaga formy pisemnej. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność, zgodnie z art. 78 Kodeksu cywilnego złożenia na nim własnoręcznego podpisu. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie wynika z dokumentów rejestrowych należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w swej treści musi jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania wniosku.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 10.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

W związku z tym, że liczba wykonawców, którzy spełnią wymogi określone przez Zamawiającego w pkt III.3.2. może okazać się większa niż 10, których Zamawiający przewiduje zaprosić do złożenia oferty, ustala się następujący sposób dalszej oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu: stopień awansu zawodowego. Za każdy kolejny stopień awansu zawodowego, powyżej wymaganej minimum, przyzna dodatkowo 1pkt. Zgodnie z art. 51 ust. 1a ustawy Pzp o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków Zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający zaprosi do składania ofert 10 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 10 zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 10, zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania warunków określonych w dodatkowej kwalifikacji. Jeżeli w wyniku klasyfikacji kilku wykonawców uzyska identyczną liczbę punktów i będzie klasyfikowało się na pozycji 10 Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców sklasyfikowanych na pierwszych 10 pozycjach. Wykonawcę niezaproszonego do składania oferty traktuje się jak wykluczonego z postępowania.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wraz z zaproszeniem do złożenia oferty zamawiający przekaże SIWZ..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, Referat Inwestycji i Szkód Górniczych, pok. 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia teatralne rozwijające umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia teatralne rozwijające umiejętność posługiwania się językiem angielskim: Zajęcia: 2 godziny lekcyjne-łącznie90min-1 raz w tygodniu. Łącznie: 84 godziny. Grupa- 12os.; Zajęcia mają na celu doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego poprzez aktywny udział beneficjentów jako aktorów w sztukach teatralnych. W efekcie zajęć założone jest przygotowanie i wystawienie przez uczestników przedstawienia. Uczestnicy w ramach zajęć obejrzą dwa spektakle profesjonalne w wybranych teatrach- zajęcia wyjazdowe. Zajęcia teatralne-termin zajęć: poniedziałek w godz. 15:30 do 17:00.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia z doradztwa zawodowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z doradztwa zawodowego 25 godzin doradztwa indywidualnego na tle grupy. 25 os.- każda po 1h (45min.), Uczestnicy zostaną zapoznani z równościowym podejściem do zatrudnienia i niestereotypowym postrzeganiem zawodów. W wyniku zajęć zostaną wytyczone ścieżki kariery dla każdego z uczestników. Przewidziano 2 wyjazdy do zakładów pracy podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktyczną stroną zatrudnienia w przedsiębiorstwie(2x25U.+ 3 opiek.). W zajęciach będą brały udział dzieci chętne do uczestnictwa z klas V-VI. Zajęcia z doradztwa zawodowego -termin zajęć: czwartek 14:30 do 15:30 dla indywidualnych beneficjentów z klas V i VI.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia socjoterapeutyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia socjoterapeutyczne - Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne.1 raz w miesiącu 2 godziny - łącznie 10 godzin dla każdej z 2 grup. Ogółem 20 godzin zajęć. W ramach zajęć przewidziane są wszelkie formy pracy korekcyjnej o charakterze socjoterapeutycznym, w tym: zajęcia grupowe, trening indywidualne na tle grupy, trening asertywności, radzenia sobie z emocjami, radzenie sobie z agresją. W wyniku zajęć 8 uczestników uzyska pomoc w radzeniu sobie w społecznym funkcjonowaniu Zajęcia z socjoterapii -termin zajęć: poniedziałek 14:30 do 15:30 oraz piątek 14:30 do 15:30.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia komputerowe dla uczniów klas IV-VI Ty też potrafisz! Zajęcia komputerowe Ty też potrafisz.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia komputerowe dla uczniów klas IV-VI Ty też potrafisz! Zajęcia komputerowe Ty też potrafisz - ich podstawowym założeniem jest rozbudzenie u dzieci zainteresowania nową technologią informatyczną i jej zastosowaniem w życiu codziennym. Zajęcia w ciekawy i przystępny sposób, wprowadzą w zagadnienia grafiki komputerowej, przy użyciu nowocześniejszego oprogramowania i sprzętu dostępnego na rynku. Zamawiający informuje, że do zajęć zakupiono tablety i program graficzny CorelDRAW. Łączna ilość godzin zajęć komputerowych Ty też potrafisz wyniesie 84h, po 2h (łącznie 90 min) w tygodniu, zaś grupa ćwiczeniowa będzie liczyć 11 osób. Efektem zajęć będzie wykonanie przez uczestników samodzielnych prac graficznych w oparciu o nabyte umiejętności. Zajęcia komputerowe -termin zajęć: wtorek 14:30 do 16:00.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne Zostań mistrzem logiki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne Zostań mistrzem logiki - zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności matematycznych. Na zajęciach uczniowie kształtują logiczne myślenie i rozwijają wyobraźnię przestrzenną, poprzez gry zespołowe (np. szachy, UNO, gry planszowe) i układanki matematyczne ( np. Sudoku, Domino matematyczne) oraz składanie brył ( np. wykorzystanie przyrządów do demonstracji brył obrotowych, zestawy do tworzenia brył) . Łączna ilość godzin zajęć matematycznych Zostań mistrzem logiki wyniesie 84h, po 2h (łącznie 90 min) w tygodniu, zaś grupa ćwiczeniowa będzie liczyć 10 osób. W zajęciach będą brały udział dzieci uzdolnione, z najwyższymi ocenami, wskazane przez nauczycieli. Zajęcia Zostań mistrzem logiki -termin zajęć: środa 15:00 do 16:30.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera