Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania: " Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2012/2013

Strona archiwalna

 

 

    Gierałtowice, dnia 29.10.2012r

ISG.271.1.8.2012

PO/p-8/2012                                                          

Z A W I A D O M I E N I E                                                                           

                                                           

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2012/2013”.

 

                Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : „Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2012/2013”

Nr rej. PO/p-8/2012  

Dla części I

„Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2012/2013 w sołectwie Chudów”

wybrana została oferta złożona przez:

ZRB JANICKI

44-186 Gierałtowice

Ul. Ligonia 4

 

Cena oferty brutto wynosi: 36 288,00 zł 

(słownie : trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem  zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części I) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

ZRB JANICKI

44-186 Gierałtowice, Ul. Ligonia 4

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 30.10.2012r.

 

Dla części II

„Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2012/2013 w sołectwie Gierałtowice”

wybrana została oferta złożona przez:

 

ZRB JANICKI

44-186 Gierałtowice

Ul. Ligonia 4

Cena oferty brutto wynosi: 77 004,00 zł 

(słownie : siedemdziesiąt siedem tysięcy cztery  zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części II) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

ZRB JANICKI

44-186 Gierałtowice, Ul. Ligonia 4

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 30.10.2012r.

 

Dla części III

„Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2012/2013 w sołectwie Paniówki”

wybrana została oferta złożona przez:

ZRB JANICKI

44-186 Gierałtowice

Ul. Ligonia 4

 

Cena oferty brutto wynosi: 53 136,00 zł 

(słownie : pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści sześć zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części III) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

ZRB JANICKI

44-186 Gierałtowice, Ul. Ligonia 4

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 30.10.2012r.

 

 

 

Dla części IV

„Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2012/2013 w sołectwie Przyszowice”

wybrana została oferta złożona przez:

ZRB JANICKI

44-186 Gierałtowice

Ul. Ligonia 4

 

Cena oferty brutto wynosi: 62 100,00 zł 

(słownie : sześćdziesiąt dwa tysiące sto  zł 00 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania (dla części IV) wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty

(wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

 

Oferta nr 1

ZRB JANICKI

44-186 Gierałtowice, Ul. Ligonia 4

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż: 30.10.2012r.

 

 

 

Kopia :
ISG a/a

 

Otrzymuje:

1. ZRB JANICKI 44-186 Gierałtowice, Ul. Ligonia 4

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera