Ogłoszenie o zawarciu umowy dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku pałacowym w Przyszowicach ul. Parkowa 11

Strona archiwalna

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 108801-2012 z dnia 2012-05-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku pałacowym w Przyszowicach, ul. Parkowa 11, która obejmuje dostawę oleju zgodnego z normą ZN/ITN-PKN SA/NF-219/2000 o następujących parametrach : gęstość w temp...
Termin składania ofert: 2012-05-24


Gierałtowice: Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku pałacowym w Przyszowicach ul. Parkowa 11
Numer ogłoszenia: 226249 - 2012; data zamieszczenia: 24.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108801 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku pałacowym w Przyszowicach ul. Parkowa 11.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku pałacowym w Przyszowicach, ul. Parkowa 11, która obejmuje dostawę oleju zgodnego z normą ZN/ITN-PKN SA/NF-219/2000 o następujących parametrach : gęstość w temp 15°C: 0,86 g/cm3, wartość opałowa: 42 600 kJ/kg, temperatura zapłonu: 62°C, lepkość kinematyczna w 20°C: 6,00 mm2/s, skład frakcyjny: 1. do temp. 250°C destyluje: 65%, 2. do temp. 350° destyluje: 85%, pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej wagowo: 0,3%, zawartość siarki wagowo: 0,2%, zawartość wody: 200 mg/kg, zawartość ciał obcych: 24 mg/kg, pozostałość po spopieleniu wagowo: 0,01%. Olej będzie dostarczany każdorazowo w ilościach od 1 do 6 m3 do kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku pałacowym w Przyszowicach przy ul. Parkowej 11. Szacowana wielkość dostaw w ciągu roku wyniesie około 50 m3..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5, 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BEMAR sp.z o.o., ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 173922,00
  • Oferta z najniższą ceną: 173922,00 / Oferta z najwyższą ceną: 175705,50
  • Waluta: PLN.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera