Ogłoszenie o zawarciu umowy: Dostawa i montaż dźwigu do transportu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach.

Strona archiwalna

 

 

Paniówki: Dostawa i montaż dźwigu do transportu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Numer ogłoszenia: 413140 - 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 358152 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach, ul. Zwycięstwa 44, 44-177 Paniówki, woj. śląskie, tel. 32 3011580, faks 32 3011580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż dźwigu do transportu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dźwigu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie, poprzedzona dostosowaniem szybu i maszynowni do montażu windy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie wszystkich przygotowawczych, koniecznych robót budowlanych (np. rozebranie przedniej ściany szybu, zamontowanie nadproży, tynkowanie i malowanie ścian w szybie i maszynowni, przebicia i rozkucia związane z montażem nowego dźwigu); wykonanie wymaganych przepisami instalacji elektrycznych w szybie i maszynowni (np. oświetlenie); wykonanie kanału łączącego pomieszczenie maszynowni z szybem; montaż fabrycznie nowego dźwigu wraz z oprzyrządowaniem; wykończenie ścian i posadzek na przystankach po osadzeniu nowych drzwi dźwigowych w standardzie stanu istniejącego; wykonanie prób, odbiorów i rozruch urządzenia dźwigowego z udziałem wymaganych instytucji, w tym Urzędu Dozoru Technicznego i Zamawiającego; dokonanie wszelkich wymaganych uzgodnień i rejestracja dźwigu w UDT wraz z uzyskaniem decyzji dopuszczającej dźwig do eksploatacji, przeszkolenie pracowników Użytkownika w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigu, a także w zakresie awaryjnego uwalniania pasażerów dźwigu. Realizacja przedmiotu zamówienia przebiegać będzie w czynnym obiekcie, w godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od pracy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.31.00-5, 45.45.00.00-6, 42.41.51.00-9, 71.31.80.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PROGRES TECHNIKA DŹWIGOWA Paweł Grywicki, Stanisłąw Grywicki S.C, ul. Stelmacha 8, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 199760,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 239560,00

·         Oferta z najniższą ceną: 239560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 239560,00

·         Waluta: PLN.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera