Ogłoszenie o zawarciu umowy: Konserwacja rowów melioracyjnych w Gminie Gierałtowice

Strona archiwalna

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 141359-2012 z dnia 2012-06-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych polegających między innymi na oczyszczeniu z namułu dna rowów i przepustów, wykoszeniu porostów i gęstych traw ze skarp oraz formowaniu skarp...
Termin składania ofert: 2012-07-06


Gierałtowice: Konserwacja rowów melioracyjnych w Gminie Gierałtowice
Numer ogłoszenia: 195657 - 2012; data zamieszczenia: 11.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141359 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja rowów melioracyjnych w Gminie Gierałtowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych polegających między innymi na oczyszczeniu z namułu dna rowów i przepustów, wykoszeniu porostów i gęstych traw ze skarp oraz formowaniu skarp i naprawie opasek z kiszki faszynowej. Zakres robót obejmuje wykonanie konserwacji rowu O-3 w sołectwie Chudów o długości 1500 mb, rowu O-25 w sołectwie Gierałtowice o długości 950 mb, rowu P-8 w sołectwie Paniówki o długości 200 mb..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.52-5, 45.24.60.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PHU AQUA s.c. Jerzy, Radosław Juźwin, ul. Gen. Ch. De Gaullea 8, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142811,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 67283,89
  • Oferta z najniższą ceną: 67283,89 / Oferta z najwyższą ceną: 134070,00
  • Waluta: PLN.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera