Ogłoszenie o zawarciu umowy:Remont nawierzchni i poboczy ul. Kłodnickiej w Paniówkach

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 134421-2012 z dnia 2012-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni i poboczy drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku o długości 350 m polegający na wykonaniu koryta drogi oraz nawierzchni z kruszywa zagęszczonego mechanicznie, wykonaniu poboczy z żużla...
Termin składania ofert: 2012-06-28


Gierałtowice: Remont nawierzchni i poboczy ul. Kłodnickiej w Paniówkach
Numer ogłoszenia: 180647 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134421 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni i poboczy ul. Kłodnickiej w Paniówkach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni i poboczy drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku o długości 350 m polegający na wykonaniu koryta drogi oraz nawierzchni z kruszywa zagęszczonego mechanicznie, wykonaniu poboczy z żużla wielkopiecowego a także remontu murków czołowych istniejącego przepustu. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określony jest przy pomocy projektu wykonawczego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PUH DOMAX Arkadiusz Mika, Ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106853,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 60748,38
  • Oferta z najniższą ceną: 60748,38 / Oferta z najwyższą ceną: 66731,47
  • Waluta: PLN.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera