Ogłoszenie o zawarciu umowy :Remont nawierzchni i poboczy ul. Leśnej w Gierałtowicach

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 133393-2012 z dnia 2012-06-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni i poboczy drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku o długości 389 m polegający na wykonaniu koryta drogi, podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa zagęszczonego mechanicznie, wykonaniu poboczy z...
Termin składania ofert: 2012-06-28


Gierałtowice: Remont nawierzchni i poboczy ul. Leśnej w Gierałtowicach
Numer ogłoszenia: 180501 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133393 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni i poboczy ul. Leśnej w Gierałtowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni i poboczy drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku o długości 389 m polegający na wykonaniu koryta drogi, podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa zagęszczonego mechanicznie, wykonaniu poboczy z żużla wielkopiecowego a także wykonanie odmulenia rowu. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określony jest przy pomocy projektu wykonawczego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Kamrat s.c. Katarzyna Janisz, Dawid Sojka, ul. Wodzisławska 1, 43-245 Studzionka, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93434,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 49834,79
  • Oferta z najniższą ceną: 49834,79 / Oferta z najwyższą ceną: 55936,14
  • Waluta: PLN.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera