Ogłoszenie o zawarciu umowy:Opracowanie ekspertyzy dot. możliwych do przeprowadzenia działań hydrotech., mających na celu ochronę przed powodzią ter. poł. na obszar. gran. G. Gierałtowice i M. Zabrze oraz w dalszym biegu rz. Kłodnicy na ter. M. Gliwice

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 53277-2012 z dnia 2012-03-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych na obszarach granicznych Gminy Gierałtowice i Miasta...
Termin składania ofert: 2012-03-15


Gierałtowice: Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych na obszarach granicznych Gminy Gierałtowice i Miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na terenie Miasta Gliwice
Numer ogłoszenia: 180357 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 53277 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych na obszarach granicznych Gminy Gierałtowice i Miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na terenie Miasta Gliwice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych na obszarach granicznych Gminy Gierałtowice i Miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na terenie Miasta Gliwice, Orientacyjny zakres opracowania obejmuje: 1. Identyfikację przyczyn i poziomu obecnego zagrożenia powodziowego, m.in. w tym: -źródła zagrożenia, -bezpośrednie przyczyny zagrożenia, -rodzaje i lokalizacja zagrożeń, zasięg i poziom zagrożenia itp.). 2. Ocenę skuteczności istniejących zabezpieczeń wraz z analizą konieczności podjęcia odpowiednich działań. 3. Analizę i ilościową ocenę możliwości obniżenia zagrożenia powodziowego, w tym poprzez: -przyspieszenie spływu wód poprzez obniżenie lub uporządkowanie koryta rzeki Kłodnicy oraz obniżenie lustra wody, również w normalnych stanach pogodowych, -działania inwestycyjne, w tym: poldery, kanały ulgi itp. -działania konserwacyjne, -inne możliwe działania wraz z oceną ich efektów. 4. Analiza oddziaływania proponowanych rozwiązań na środowisko. 5. Analizę ekonomiczną w zakresie: -określenia szacunkowych kosztów proponowanych inwestycji, -określenia szacunkowych strat powodziowych na obszarze planowanych inwestycji. 6. Określenie pozostałych społecznych i gospodarczych uwarunkowań mających istotny wpływ na przyjęcie określonych rozwiązań inwestycyjnych, w tym: -wpływu na tereny gmin sąsiednich, -możliwości pozyskania terenów pod inwestycje. 7.Przedstawienie zagadnień uwzględnionych w ekspertyzie w formie graficznej. Ekspertyzę należy opracować zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującego prawa w zakresie związanym z zamówieniem m.in. budowlanego, wodnego, ochrony środowiska, geologicznego i górniczego. Przedmiot zamówienia należy wykonać w 6 egzemplarzach w wersji papierowej + 3 egz. w wersji elektronicznej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00-9, 71.32.20.00-1, 71.33.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 325000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 373920,00
  • Oferta z najniższą ceną: 373920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 601470,00
  • Waluta: PLN.

 


 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera