Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Remont nawierzchni i poboczy ul. Leśnej w Gierałtowicach”

Gierałtowice, dnia 01.08.2012r

ISG .271.1.5.2012

                                                                                          

Z A W I A D O M I E N I E                                                                           

                                                           

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Remont nawierzchni i poboczy ul. Leśnej w Gierałtowicach”.

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : Remont nawierzchni i poboczy ul. Leśnej w Gierałtowicach”,

Nr rej. PO/p-5/2012 wybrana została oferta złożona przez:

 

Firma „KAMRAT” s.c.

43-245 Studzionka

Ul. Wodzisławska 1

 

Cena oferty brutto wynosi: 49 834,79 zł 

(słownie : czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery  zł 79 /100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę wg kryterium oceny ofert – „cena 100 %”.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „cena – 100%”:

Nr oferty (wg kolejności składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów

Oferta nr 1

PUH „DOMAX” Arkadiusz Mika

42-283 Boronów

Ul. Grabińska 8

 

89,09 pkt

Oferta nr 2

 

Firma „KAMRAT” s.c.

43-245 Studzionka

Ul. Wodzisławska 1

 

100 pkt

Oferta nr 3

GEOINVEST K. Gajdzik

44-186 Gierałtowice

ul. Ks. Roboty 50

 

90,40 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż:  07.08.2012r.

 

 

 

Kopia :
ISG a/a
Otrzymują:
1. PUH „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, Ul. Grabińska 8

2. Firma „KAMRAT” s.c., 43-245 Studzionka, Ul. Wodzisławska 1

3. GEOINVEST K. Gajdzik, 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 50

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera