Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko kierownika projektu: „Radosne szkoły – wzmocnienie potencjału szkół w Przyszowicach”.

 

logo_efs_kapital_ludzki.jpeg

OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU  

Na stanowisko  KIEROWNIKA PROJEKTU W PONIŻSZYM PROJEKCIE

 

Tytuł projektu: „Radosne szkoły – wzmocnienie potencjału szkół w Przyszowicach”. Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Kwota zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu: „Radosne szkoły – wzmocnienie potencjału szkół w Przyszowicach”, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji usługi „zarządzania projektem innym niż roboty budowlane” nie przekracza wyrażonej w zł równowartości 14 000 euro, toteż nie stosuje się dla wyboru wykonawcy przepisów właściwych dla ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484) (art. 4 pkt 8 ustawy PZP). Zasady naboru na stanowisko Kierownika projektu opracowane zostały w oparciu o art.44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726).

                               I.            Wymagania odnośnie kwalifikacji na w/w stanowisko:

1.      Wymagania konieczne do przystąpienia do konkursu:

a)      Wykształcenie – wyższe;

b)      Posiadanie doświadczenia w  zakresie  realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – min. 24 miesięcy;

c)      Doświadczenie zawodowe nabyte w podmiocie prawa prywatnego lub publicznego zajmującego się pośrednio lub bezpośrednio świadczeniem usług edukacyjnych- min. 24 miesięcy;

d)      Przeszkolenie z zakresu równości płci.

2.      Wymagania fakultatywne:

a)      znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym prawa krajowego;

b)      umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność,  dyspozycyjność.

 

                            II.            Przedmiot i zakres świadczonej usługi.

 Przedmiotem usługi jest wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań Kierownika projektu w projekcie „Radosne szkoły – wzmocnienie potencjału szkół w Przyszowicach”.  Kierownika projektu  odpowiedzialny będzie za sprawną oraz zgodną z prawem UE i krajowym (w tym wytycznymi właściwymi dla projektu) realizację zadań przewidzianych projektem:

a)      przejęcie odpowiedzialności za całokształt działań dotyczących  realizacji projektu,
w szczególności zarządzanie przedsięwzięciami we wszystkich jego etapach;

b)      nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z postanowieniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, w tym z budżetem i harmonogramem;

c)      koordynowanie działań projektowych, w tym merytorycznych i logistycznych;

d)      kierowanie wykonaniem projektu;

e)      nadzorowanie bieżących postępów w realizacji projektu, w tym kontrola terminowości harmonogramu realizacji projektu;

f)       nadzorowanie pracy personelu projektu;

g)      utrzymanie stałych kontaktów z opiekunami projektu w IP;

h)      współpraca z firmą szkoleniową i osobami realizującymi usługę szkolenia w zakresie przygotowywania szczegółowych programów szkoleń;

i)        nadzorowanie przebiegu szkoleń, w tym nad jakością materiałów dydaktycznych;

j)        nadzór na opracowaniem szczegółowego harmonogramy szkoleń;

k)      nadzór nad monitoringiem i ewaluacją projektu;

l)        nadzór nad wydatkowaniem środków w projekcie w tym kontrola zgodności wydatków z budżetem projektu;

m)    odpowiedzialność za rekrutację grupy docelowej;

n)      odpowiedzialność za opracowanie i przygotowanie materiałów rekrutacyjnych
i promocyjnych oraz zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej;

o)      administrowanie stroną WWW projektu;

p)      współpraca przy sporządzaniu dokumentacji sprawozdawczej projektu dla IP;

q)      kontakty z kontrahentami;

r)       monitoring zajęć w projekcie;

s)       opracowanie programu rozwojowego szkoły;

t)        przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu;

a)      każdorazowe poddawanie się kontroli na wezwania instytucji (organów) kontrolnych.

 

                         III.            Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w  konkursie

1.      Curriculum Vitae – zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondenci, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej.

2.      Dokument potwierdzający wykształcenie wyższe.

3.      Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w  zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez okres min. 24 miesięcy.

4.      Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenie zawodowe nabyte w podmiocie prawa prywatnego lub publicznego zajmującego się pośrednio lub bezpośrednio świadczeniem usług edukacyjnych przez okres min. 24 miesięcy

5.      Dokument potwierdzający odbycie przeszkolenia z zakresu równości płci.

 

                         IV.            Opis procedury wyłania kandydata

Kandydat czyniący zadość wymaganiom z pkt I.1 i legitymujący się spełnieniem wymagań z pkt III, zaproszony zostanie do drugiego etapu konkursu tj.  rozmowę  kwalifikacyjną z Kandydatem, na podstawie której Komisja Konkursowa sprawdzi wiedzę i predyspozycje Kandydata w związku z potencjalnym świadczeniem przez niego usługi Kierownika projektu. Pytania bezpośrednio dotyczyć będą przedmiotu świadczonej usługi określonej w pkt II. Podczas rozmowy Kandydat zostanie poproszony o przedstawienie  swoich oczekiwań finansowych; w przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy kwotą przewidzianą w budżecie projektu na wynagrodzenie Kierownika projektu, a ceną podaną przez Kandydata, Beneficjent dopuszcza negocjacje w celu obniżenia ceny podanej  przez Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat.

Po zakończonej ww. czynności – rozmowa kwalifikacyjna, Komisja w postępowaniu gabinetowym wyłoni zwycięzcę konkursu. Przed podjęciem  decyzji o wyborze kandydata członkowie komisji ocenią oświadczenia woli i dokumenty złożone przez Kandydata w pierwszym etapie konkursu oraz przebieg rozmowy z drugiego etapu (w którym następuje podanie oczekiwań finansowych).  Postępowanie gabinetowe na charakter tajny i kończy się protokołem końcowym dokumentującym przebieg konkursu.

 

                            V.            Pozostałe informacje dotyczące konkursu

Aplikacje które wpłyną do siedziby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowicach
po terminie lub będą niekompletne zostaną zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt VI.2).

Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania obligatoryjne zawarte w ogłoszeniu
(pkt I.1) umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowicach. Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia otrzymanej informacji na żądanie nadawcy) w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowicach oraz stronie internetowej BIP Gminy Gierałtowice.

Z wybranym w toku konkursu Kandydatem zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres 12  miesięcy.

 

Wynagrodzenie Kierownika Projektu będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                         VI.            Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem

 

1.      Miejsce: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyszowicach ul. Szkolna 4, 44 -178 Przyszowice

2.      Termin: do dnia 18 czerwca 2012 r.  , do godz.10.00 .

3.      Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt VI 1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem konkurs na stanowisko Kierownika projektu w projekcie pod tytułem „Radosne szkoły – wzmocnienie potencjału szkół w Przyszowicach”.

 

          mgr inż. Aleksander Jendryczko

 Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

                  w Przyszowicach

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera