Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Gierałtowice za rok 2011

 

                                               

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.85.2012

Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 28 maja 2012r.

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach

Gminy Gierałtowice za rok 2011

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

36.434.816,59

39.097.544,97

107,31

A1. Dochody bieżące

33.338.023,59

38.401.445,12

115,19

A2. Dochody majątkowe

3.096.793,00

696.099,85

22,48

B. Wydatki

39.808.995,59

37.517.600,84

94,24

B1. Wydatki bieżące

32.709.254,59

30.759.443,49

94,04

B2. Wydatki majątkowe

7.099.741,00

6.758.157,35

  95,19

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

-3.374.179,00

1.579.944,13

x

D. Wymagalne zobowiązania

x

0,00

x

D1. Wymagalne zobowiązania wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych

x

0,00

x

D2. Wymagalne zobowiązania uznane za bezsporne

x

0,00

x

 

 

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA)

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%) 

 

1

2

3

4

A. Dochody

883.860,60

460.585,61

52,11

B. Wydatki

596.047,99

434.602,21

72,91

 

 

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2011

 

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego                          

Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

3.699,99

179.682,77

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji oraz podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie podmiotów

Poręczenie zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego na realizację projektu pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice” w kwocie 22.821.898,70 zł na okres od 28.05.2010r.  do 31.05.2028r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł  w roku 2011

 

Buchnat Barbara – umorzenie – kwota 832,00 zł

  • ważny interes podatnika

Dziwisch Piotr – rozłożenie spłaty na raty

Fronik Grażyna – rozłożenie spłaty na raty

Hajduk Ernest – rozłożenie spłaty na raty

Matysik Kazimierz – umorzenie – kwota 1.354,00 zł

  • ważny interes podatnika
  • ważny interes publiczny

Pyrgiel Danuta – rozłożenie spłaty na raty

Pyrgiel Tomasz – rozłożenie spłaty na raty

Pyrgiel Włodzimierz – rozłożenie spłaty na raty

Sowa Karina – rozłożenie spłaty na raty

Szubert Aleksandra – umorzenie – kwota 1.304,39 zł

  • ważny interes podatnika

Widera Ernest – umorzenie – kwota 1.138,00 zł

  • ważny interes podatnika
  • ważny interes publiczny

Woźniak Mirosław – rozłożenie spłaty na raty

Wójcik Adam – rozłożenie spłaty na raty

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2011

 

Osoby prawne

Osoby fizyczne

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

1

2

3

RSP „Przełom”

Bismor Franciszek

Błaszczyk Marek

Chmiel Arkadiusz

Ciućka Jacek

Czapelka Andrzej

x

1

2

3

 

Dudło Leszek

Fronik Grażyna

Gabor Karol

Jojko Robert

Kłosek Ewelina

Konc Danuta

Kostka Grzegorz

Majewska Agata

Malcherek Leon

Małecka Aleksandra

 

 

Matysik Kazimierz

Nieradzik Eugeniusz

Organiściok Marek

Osuch Maria

Paszek Jerzy

Pilny Józef

Pilny Marcin

Połap Michał

Pyrgiel Danuta

Pyrgiel Tomasz

Pyrgiel Włodzimierz

Rajca Dorota

Rusin Krzysztof

Smołka Marek

Szczepański Jarosław

Szolc Bernard

Szolc Konrad

Szołtysek Stanisław

Tomula Stefania

Troper Teresa

Ullmann Ireneusz

Widuch Józef

Woźnica Grzegorz

Wuzik Katarzyna

Wuzik Piotr

Zaremba Justyna

Żymełka Piotr

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera