Forum Młodzieży Samorządowej

Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach zostało utworzone w listopadzie 1997 roku. Posiada osobowość prawną nadaną postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 22 czerwca 1998 roku i zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach w Wydziale I Cywilnym Sekcja Rejestrowa w dniu 11 lipca 1998 roku.
Po przeprowadzeniu reformy sądownictwa w Polsce z początkiem 2001 roku, Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach w dniu 23 maja 2001 roku w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego uzyskało wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem rejestru KRS: 0000004690.
Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach jest pierwszą organizacją pozarządową utworzoną po roku 1994, kiedy to rozwiązano organizacje młodzieżowe w naszym regionie, takie jak: Związek Harcerstwa Polskiego oraz Związek Młodzieży Wiejskiej.
Jego utworzenie było motywowane potrzebą zrzeszenia się młodych ludzi i reprezentowania ich interesów wobec władz administracji samorządowej i innych instytucji.
W chwili obecnej liczba naszych członków wynosi 25 osób i nadal wzrasta grono naszych sympatyków. Członkowie nasi to w głównej mierze młodzież ucząca się i pracująca.

Głównym celem naszego działania jest:

  • szkolenie i dokształcanie młodzieży, nauczycieli, pedagogów i osób pracujących z młodzieżą,
  • działanie na rzecz współpracy środowisk młodzieżowych z innymi organizacjami,
  • działanie na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej bezrobociem;
  • troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;
  • dbanie o rozwój życia demokratycznego oraz o poszanowanie praw człowieka i obywatela wobec władz administracyjnych i instytucji państwowych i prywatnych
Nasze działania edukacyjne, kulturalne, sportowe i pomocy społecznej adresowane są w głównej mierze do młodzieży ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Ponadto adresatami wykładów, seminariów i warsztatów z zakresu ochrony praw człowieka i obywatela oraz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej są w głównej mierze nauczyciele, pedagodzy, pracownicy administracji rządowej i samorządowej, członkowie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw dziecka, pacjenta, więźnia itp.
Poprzez realizację projektów na polu ochrony praw człowieka i obywatela, głównie poprzez kolejne edycje Europejskiej Szkoły Praw Człowieka próbujemy pokazać władzom samorządowym i rządowym gdzie najczęściej popełniane są błędy proceduralne i w których dziedzinach obywatele naszego kraju najczęściej są źle traktowani, a złe podejście pracowników administracyjnych powoduje nadmierne rosnącą falę łamania praw obywatelskich w demokratycznym państwie.

Kontakt
Forum Młodzieży Samorządowej
ul. Ogrodowa 47
44-186 Gierałtowice
e-mail forum@fmsgieraltowice.pl
www.fmsgieraltowice.pl
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera