Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości w okresie zimowym.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w okresie zimowym

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w okresie zimowym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie:

a)     błota, b) śniegu, c) lodu, d) innych zanieczyszczeń, z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice w §5 precyzuje ponadto, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów.

Zgodnie z ustawą uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych w okresie zimowym należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:

a)    pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;

b)    uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków powinni usuwać śnieg i lód z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli - wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku.

Rozporządzenie w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych wydał w dniu 30.12.2009 r. Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk. Przypomniał w nim, że właściciele i zarządcy powinni monitorować pokrywę śnieżną i lodową zalegającą na dachach, tarasach, balkonach i innych elementach budowli. Usuwanie śniegu lub lodu z dużych powierzchni dachu wykonanego jako "lekka konstrukcja stalowa", powinno się odbywać pod nadzorem specjalistów.

 
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera