Jak postępować z odpadami z gospodarstw domowych

Zbiórka odpadów

Produkujemy coraz więcej odpadów, więc musimy rozsądnie i mądrze z tym problemem sobie poradzić, aby nie powodować degradacji naszego środowiska. Odpady, które wszyscy wytwarzamy, ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem. Niestety często okazuje się, iż nie każdy zdaje sobie sprawę z tego jak postępować, aby uczestniczyć w systemie selektywnej zbiórki odpadów. Nie jest to rzecz trudna, lecz wymaga od mieszkańców wprowadzenia jej w życie. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie segregacji odpadów w naszych domach i mieszkaniach.

Aby pomóc mieszkańcom naszej Gminy, został uchwalony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice. Zgodnie z rozdziałem VII § 14 Regulaminu, Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów. Odpady z gospodarstw domowych powinny być zbierane selektywnie z wyodrębnieniem poniższych grup odpadów.

1.     Odpady segregowane.

Na terenie Gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów segregowanych, która odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Mieszkańcy winni wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych następujące rodzaje odpadów:

Szkło tj. słoiki, butelki itp. bez nakrętek wrzucamy do zielonego worka. Nie należy wrzucać: innego szkła gospodarczego, np. talerzy,szyb samochodowych i okiennych,stłuczki szklanej (zbitych luster, porcelany, kryształów itp.),butelek i innych pojemników szklanych z zawartością.

Papier tj.opakowania z papieru i tektury,gazety, książki, zeszyty, papier,kartony, pudełka wrzucamy do niebieskiego worka. Nie należy wrzucać: opakowań kartonowych po napojach, mleku, sokach (należy je wrzucać o do pojemnika na odpady komunalne),papieru zabrudzonego, zatłuszczonego

Tworzywa sztuczne tj.odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,butelki
z tworzywa sztucznego (tzw. plastyk) typu PET,
nakrętki z tworzywa sztucznego wrzucamy do żółtego worka. Nie należy wrzucać: butelek i pojemników z zawartością,innych odpadów/wyrobów z tworzyw sztucznych jak np. wykładzin.

Specjalne przeznaczone do tego worki można nabyć w biurach sołtysów sołectw: Gierałtowice, Przyszowice i Chudów. Ponadto worki można zakupić w Paniówkach w Sklepie Spożywczym Pana Michała Foks przy ul. Zabrskiej 35 (róg ul. Zabrskiej i ul. A. Swobody) i w Kiosku Ruchu na ul. Zwycięstwa przy posesji nr 102 oraz w Gierałtowicach w Sklepie „Chelmar” przy ul. Ks. Roboty 58.

Przypominamy jednocześnie, ze spalanie odpadów w paleniskach domowych stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Jest również wykroczeniem i podlega karze grzywny w wysokości do 5000zł.

 
2.     Odpady komunalne (niesegregowane).

Zgodnie z ustawą o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel posesji zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz do podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych
z firmą posiadającą zezwolenie Wójta Gminy Gierałtowice na odbiór odpadów.

Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym na początku roku kalendarzowego.

3.     Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone.

W Gminie Gierałtowice wdrożony został zorganizowany system odbioru odpadów biodegradowalnych w specjalnych workach. Obowiązuje całkowity zakaz spalania tego rodzaju odpadów w paleniskach domowych oraz na terenie nieruchomości.

 

Zbiórka odbywa się zgodnie z harmonogramem po uprzednim zgłoszeniu
u sołtysów poszczególnych sołectw lub w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice. Specjalne przeznaczone do tego worki można nabyć
w biurach sołtysów sołectw: Gierałtowice, Przyszowice i Chudów. Ponadto worki można zakupić w Paniówkach w Sklepie Spożywczym Pana Michała Foks przy ul. Zabrskiej 35 (róg ul. Zabrskiej i ul. A. Swobody) i w Kiosku Ruchu na
ul. Zwycięstwa przy posesji nr 102 oraz w Gierałtowicach w Sklepie „Chelmar” przy ul. Ks. Roboty 58.

Alternatywą może być umieszczanie odpadów zielonych w kompostowniku przydomowym.

Zabrania się również, zgodnie z ustawą o Ochronie Przyrody, wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Naruszenie tego zakazu stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny.

4.     Odpady wielkogabarytowe.

Co roku w Gminie Gierałtowice organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych takich jak: złom, pralki, lodówki, sprzęt RTV, stare meble itp. Można również indywidualnie zgłosić odbiór tego rodzaju odpadów w firmie posiadającej zezwolenie Wójta Gminy Gierałtowice na odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy.

5.     Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie przeznaczonym dla gospodarstw domowych użytkownik jest obowiązany do oddania go zbierającemu taki sprzęt. W praktyce wiąże się to z koniecznością przekazania:

a)     prowadzącemu punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcy detalicznemu lub sprzedawcy hurtowemu.

W tym przypadku, właściciel najczęściej sam musi dostarczyć zużyty sprzęt do określonego, oddalonego od miejsca zamieszkania, punktu.

b)     przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

c)     w trakcie okresowej zbiórki organizowanej w Gminie Gierałtowice.

5.     Odpady budowlane z remontów mieszkań i budynków.

Wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być zbierane w udostępnionych przez firmę odbierającą odpady kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu firmy odbierającej odpady. Ponadto istnieje możliwość zakupu w firmach posiadających zezwolenie Wójta Gminy Gierałtowice na odbiór odpadów, specjalnych worków
o pojemności 1m3.

6.     Baterie i akumulatory małogabarytowe.

Na terenie Gminy istnieje możliwość selektywnego zbierania zużytych baterii
i akumulatorów małogabarytowych, które można wrzucać do specjalnych pojemników do tego przeznaczonych. Pojemniki te zostały rozmieszczone we wszystkich Szkołach Podstawowych i Gimnazjach naszej Gminy, jak również we wszystkich świetlicach środowiskowych, przy wejściu do Urzędu Gminy, przy wejściu do Pałacu w Przyszowicach oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyszowicach.

Do pojemników można wrzucać wszystkie rodzaje ogniw i małych akumulatorów, za wyjątkiem akumulatorów kwasowo - ołowiowych (samochodowych i podobnych). Baterie
i ogniwa galwaniczne po zużyciu stają się odpadami niebezpiecznymi dla środowiska, dlatego należy zbierać je w sposób selektywny, aby nie trafiły one w masie zmieszanych nieczystości na składowiska odpadów.

Baterie można również oddać firmie, która wywozi odpady komunalne.

 Ulotkasegregujeszstr1.big.jpeg
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera