Dbajmy o porządek w naszej gminie!

 

CZĘŚĆ I: Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) każda nieruchomość, która nie została podłączona do sieci kanalizacyjnej, powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5m ponad poziom terenu.

Jednak samo wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy czy przydomową oczyszczalnię ścieków nie jest wystarczające.

Ustawa wymaga ponadto od właścicieli, aby wykorzystywali te urządzenia do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz zobowiązuje ich do tego, aby zgromadzone tak nieczystości były usuwane w sposób zgodny z przepisami ustawy.

Mówiąc w skrócie, aby były one regularnie odbierane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych. Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Gierałtowice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gierałtowice znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice www.gieraltowice.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

Odbiór trzeba udokumentować!

Jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, że korzystają z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okazanie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie oraz dowodów płacenia za takie usługi.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Gierałtowice, powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia się bądź wylewania nieczystości na powierzchnię terenu. Częstotliwość wywozu nieczystości powinna być zatem dostosowana do pojemności zbiornika i ilości wody zużywanej w gospodarstwie domowym.

Zatem pamiętajmy aby regularnie opróżniać szambo i wymagać rachunku za każde jego opróżnienie z nieczystości ciekłych. 

CZĘŚĆ II: Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych.

CZĘŚĆ II: Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych

 

W dzisiejszych czasach wytwarzamy w naszych gospodarstwach domowych coraz więcej odpadów.

W związku z tym nasuwa się pytanie: jak pozbyć się ich z terenu nieruchomości?

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Gierałtowice jasno określają zasady postępowania ze zgromadzonymi odpadami:

Po pierwsze: Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz zbierania i przekazywania odpadów podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem.

Po drugie:         Odpady komunalne mieszane należy gromadzić w pojemnikach o pojemności minimum 110 litrów, w ilości co najmniej 1 szt. na budynek (maksymalnie 4 osoby na 1 pojemnik). Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki w następujących kolorach: żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, zielony z przeznaczeniem na szkło, niebieski z przeznaczeniem na papier. W Gminie Gierałtowice wdrożony został również zorganizowany system odbioru odpadów biodegradowalnych 
w specjalnych workach. W/w worki można nabyć w biurach sołtysów sołectw: Gierałtowice, Przyszowice i Chudów. Ponadto worki można zakupić w Paniówkach w Sklepie Spożywczym Pana Michała Foks przy ul. Zabrskiej 35 (róg ul. Zabrskiej i ul. A. Swobody) i w Kiosku Ruchu na 
ul. Zwycięstwa przy posesji nr 102 oraz w Gierałtowicach w Sklepie „Chelmar” przy ul. Ks. Roboty 58.

Po trzecie:         Częstotliwość wywozu stałych odpadów komunalnych z nieruchomości nie może być mniejsza niż jeden raz na cztery tygodnie. Zarówno harmonogram wywozu odpadów komunalnych jak i wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Gierałtowice na odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy znajdują się na stronie internetowej www.gieraltowice.pl w zakładce „Ochrona środowiska”. Natomiast zbiórka odpadów biodegradowalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem po uprzednim zgłoszeniu u sołtysów poszczególnych sołectw lub w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice.

Ponadto Urząd Gminy Gierałtowice zapewnia możliwość odbierania od mieszkańców, w sposób ciągły lub okresowy odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów małogabarytowych oraz przeterminowanych lub zbędnych leków.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są sprzed posesji na terenie gminy Gierałtowice w ramach corocznej zbiórki, w ustalonym i wcześniej ogłoszonym terminie.

Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy wrzucać do specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemników, rozmieszczonych we wszystkich Szkołach Podstawowych i Gimnazjach naszej Gminy, jak również we wszystkich świetlicach środowiskowych, przy wejściu do Urzędu Gminy, przy wejściu do Pałacu w Przyszowicach oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.

W aptekach w Gierałtowicach i Paniówkach oraz ośrodkach zdrowia w Przyszowicach 
i Chudowie do specjalnych pojemników należy wrzucać przeterminowane lub zbędne leki.

W najbliższym czasie na terenie naszej gminy planowane jest również przeprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych. Zbiórce podlegać będą odpady, które ze względu na zawarte w nich substancje niebezpieczne, powinny być wydzielone z odpadów komunalnych, takie jak: pozostałości farb, lakierów, klejów, środków do konserwacji drewna, rozpuszczalników, olejów silnikowych, smarów, środków ochrony roślin, środków dezynfekcyjnych o owadobójczych oraz opakowania po w/w odpadach, świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry rtęciowe, filtry samochodowe itp.

Niestety w okresie grzewczym wciąż spotykaną metodą pozbywania się odpadów jest ich spalanie w domowych piecach. Najczęściej spalaniu ulegają odpady typu: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne – plastik, folia; metal – puszki po napojach), stare umeblowanie. Podczas spalania odpadów z naszej kotłowni domowej wydobywają się szczególnie niebezpieczne substancje, które zanieczyszczają środowisko i nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie oraz powodują osadzanie się tak zwanej sadzy mokrej w przewodach kominowych, co w efekcie może spowodować zapalenie się przewodu kominowego, a nawet przyczynić się do pożaru domu.

Pamiętajmy, iż każdy, kto wbrew zakazowi spala odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów popełnia wykroczenie, które podlega karze grzywny w wysokości do 5000zł.

Wszyscy chcemy, aby nasze otoczenie było czyste a powietrze, którym oddychamy nie było zanieczyszczone.

Stosujmy się więc do powyższych zasad i dbajmy o nasze zdrowie, zdrowie naszych dzieci, czystość w naszej gminie oraz chrońmy środowisko.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera