CZĘŚĆ II: Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych.

CZĘŚĆ II: Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych

 

W dzisiejszych czasach wytwarzamy w naszych gospodarstwach domowych coraz więcej odpadów.

W związku z tym nasuwa się pytanie: jak pozbyć się ich z terenu nieruchomości?

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie
Gminy Gierałtowice jasno określają zasady postępowania ze zgromadzonymi odpadami:

Po pierwsze: Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz zbierania i przekazywania odpadów podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem.

Po drugie:         Odpady komunalne mieszane należy gromadzić w pojemnikach o pojemności minimum 110 litrów, w ilości co najmniej 1 szt. na budynek (maksymalnie 4 osoby na 1 pojemnik). Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki w następujących kolorach: żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, zielony z przeznaczeniem na szkło, niebieski z przeznaczeniem na papier. W Gminie Gierałtowice wdrożony został również zorganizowany system odbioru odpadów biodegradowalnych
w specjalnych workach. W/w worki można nabyć w biurach sołtysów sołectw: Gierałtowice, Przyszowice i Chudów. Ponadto worki można zakupić w Paniówkach w Sklepie Spożywczym Pana Michała Foks przy ul. Zabrskiej 35 (róg ul. Zabrskiej i ul. A. Swobody) i w Kiosku Ruchu na
ul. Zwycięstwa przy posesji nr 102 oraz w Gierałtowicach w Sklepie „Chelmar” przy ul. Ks. Roboty 58.

Po trzecie:         Częstotliwość wywozu stałych odpadów komunalnych z nieruchomości nie może być mniejsza niż jeden raz na cztery tygodnie. Zarówno harmonogram wywozu odpadów komunalnych jak i wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Gierałtowice na odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy znajdują się na stronie internetowej www.gieraltowice.pl w zakładce „Ochrona środowiska”. Natomiast zbiórka odpadów biodegradowalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem po uprzednim zgłoszeniu u sołtysów poszczególnych sołectw lub w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice.

Ponadto Urząd Gminy Gierałtowice zapewnia możliwość odbierania od mieszkańców, w sposób ciągły lub okresowy odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów małogabarytowych oraz przeterminowanych lub zbędnych leków.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są sprzed posesji na terenie gminy Gierałtowice w ramach corocznej zbiórki, w ustalonym i wcześniej ogłoszonym terminie.

Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy wrzucać do specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemników, rozmieszczonych we wszystkich Szkołach Podstawowych i Gimnazjach naszej Gminy, jak również we wszystkich świetlicach środowiskowych, przy wejściu do Urzędu Gminy, przy wejściu do Pałacu w Przyszowicach oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.

W aptekach w Gierałtowicach i Paniówkach oraz ośrodkach zdrowia w Przyszowicach
i Chudowie do specjalnych pojemników należy wrzucać przeterminowane lub zbędne leki.

W najbliższym czasie na terenie naszej gminy planowane jest również przeprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych. Zbiórce podlegać będą odpady, które ze względu na zawarte w nich substancje niebezpieczne, powinny być wydzielone z odpadów komunalnych, takie jak: pozostałości farb, lakierów, klejów, środków do konserwacji drewna, rozpuszczalników, olejów silnikowych, smarów, środków ochrony roślin, środków dezynfekcyjnych o owadobójczych oraz opakowania po w/w odpadach, świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry rtęciowe, filtry samochodowe itp.

Niestety w okresie grzewczym wciąż spotykaną metodą pozbywania się odpadów jest ich spalanie w domowych piecach. Najczęściej spalaniu ulegają odpady typu: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne – plastik, folia; metal – puszki po napojach), stare umeblowanie. Podczas spalania odpadów z naszej kotłowni domowej wydobywają się szczególnie niebezpieczne substancje, które zanieczyszczają środowisko i nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie oraz powodują osadzanie się tak zwanej sadzy mokrej w przewodach kominowych, co w efekcie może spowodować zapalenie się przewodu kominowego, a nawet przyczynić się do pożaru domu.

Pamiętajmy, iż każdy, kto wbrew zakazowi spala odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów popełnia wykroczenie, które podlega karze grzywny w wysokości do 5000zł.

Wszyscy chcemy, aby nasze otoczenie było czyste a powietrze, którym oddychamy nie było zanieczyszczone.

Stosujmy się więc do powyższych zasad i dbajmy o nasze zdrowie, zdrowie naszych dzieci, czystość w naszej gminie oraz chrońmy środowisko.

 
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera