Stanowisko Stowarzyszenia Gmin Górniczy w Polsce  z dnia 30 września 2019r.

 

sggp.png

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin Górniczy w Polsce
 z dnia 30 września 2019r.

 

W sprawie: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne
i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górniczy w Polsce, po zapoznaniu się z projektem ustawy
o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko opublikowanego przez Kancelarię Sejmu na stronie internetowej w dniu 9 września 2019r., wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapisów projektu. W projekcie mowa jest o wprowadzeniu postępowania mającego na celu wydanie decyzji o utworzeniu obszaru specjalnego przeznaczenia w zakresie wydobywania węgla kamiennego lub węgla brunatnego ze złóż o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Postępowanie to wyprzedzałoby zarówno postępowanie
o środowiskowych uwarunkowaniach jak i same postępowanie koncesyjne.

Obawy budzą zapisy:


art. 42a ust.1 - Ustanowienie obszaru specjalnego przeznaczenia, może ograniczyć udział mieszkańców i samorządów w procesie decydowania o powstaniu kopalni. Wyznaczenie takiego obszaru zawiesza obowiązywanie prawa miejscowego, jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego. W takiej sytuacji wiążące stają się decyzje administracyjne (nie sądowe)
co w konsekwencji zawiesza prawo lokalne.

 

art. 42a ust. 4 – nadaje Radzie Ministrów możliwość określenia złóż węgla kamiennego 
lub węgla brunatnego oraz ich lokalizacji kierując się zasadami racjonalnej gospodarki złożami oraz bezpieczeństwem energetycznym kraju. Nie wspomina się tu ani słowem o dobru obywatela
i ochronie jego mienia. Jest to istotne naruszenie zasady zrównoważonego rozwoju. Interes jednej grupy przedsiębiorców stawiany jest jako nadrzędny.

art. 42c ust. 3 - wspomina o zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta, jednak sama opinia nie jest wiążąca.

art. 42c ust.5 - wskazuje, że w sytuacji braku opinii wójta, burmistrza, prezydenta w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku, uważa się, że wydał on opinię pozytywną. Jaką mamy pewność, że negatywna opinia samorządu zostanie w ogóle uwzględniona w procesie tworzenia obszaru specjalnego przeznaczenia? Zwrócić trzeba również uwagę na fakt, że 14 dni to stanowczo za mało na przeprowadzenie analizy, która pozwoli na rzetelne wydanie opinii

art. 42k ust. 4 – narzuca samorządom zmiany planów zagospodarowania przestrzennego
w przeciągu roku od wydania przez ministra właściwego do spraw środowiska koncesji.
W przypadku niedotrzymania terminu wojewoda wyda zarządzenie zastępcze, wprowadzające obszar specjalnego przeznaczenia do miejscowego planu zagospodarowania. Tym samym odbiera się gminom najważniejszą kompetencję, jaką jest kształtowanie polityki przestrzennej. Uderza to
w zrównoważony rozwój gminy. Jest to również groźne dla przedsiębiorców innych, niż kopalnie.
Jak mogą oni planować na takich terenach rozwój działalności. Ponownie naruszamy zasady zrównoważonego rozwoju.

art. 42m ust. 3 – nieuregulowany stan prawny nieruchomości nie stanowi przeszkody do wszczęcia
i prowadzenia postępowania o udzielenie koncesji. Budzi to obawy, że nie zawsze skrupulatnie będzie regulowana sytuacji prawna nieruchomości będących w zainteresowaniu przedsiębiorstw górniczych. Będzie to szczególnie widoczne w przypadku regulacji szkód górniczych.

W uzasadnieniu czytamy: Przedmiot proponowanych zmian ma na celu usunięcie przeszkód prawnych komplikujących poszczególne etapy realizacji inwestycji polegającej na wydobyciu węgla kamiennego lub węgla brunatnego ze złóż o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Obawy budzi ułatwianie przedsiębiorstwom działania nie zauważając problemów wynikających z działalności przedsiębiorstw w stosunku do lokalnej społeczności. Wymienione regulacje mają przyśpieszyć
i usprawnić prowadzenie postępowania administracyjnego, celem którego jest realizacja inwestycji gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne państwa. Szybkość postępowania może wyeliminować stronę społeczną. Powstaje niepokój, iż usprawniona procedura pominie potrzeby i bezpieczeństwo mieszkańców terenu wyznaczonego jako obszar specjalnego przeznaczenia.

Na koniec podkreślamy po raz kolejny fakt, że tylko i wyłącznie skoordynowana polityka prowadzona przez samorząd i wspierana przez rząd może zatrzymać degradacje środowiska  na terenach górniczych oraz wpłynąć na poprawę jakości powietrza, którym oddychamy. Intensywne działania podjęte przez niektóre z samorządów, broniących się przed eksploatacją górniczą, nie mogą zostać zniweczone nieprzemyślaną oraz skrajnie jednostronną polityka polskiego rządu, który zapomina
o innych mieszkańcach terenów górniczych, którzy nie są związani zawodowo z kopalniami.

                                                                                                             

   W imieniu Zarządu

 

Anna Hetman

                                                                                                              PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

  Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce

                                                                                                                    

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera