Obwieszczenie „Budowa sieci gazowej śr/c ø63PE z przyłączami gazu ø25PE do budynków jednorodzinnych w rejonie ul. 27-go Stycznia w Paniówkach”

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm./

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości, że w dniu 27.03.2019r. wydana została decyzja nr 09/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

„Budowa sieci gazowej śr/c ø63PE z przyłączami gazu ø25PE do budynków jednorodzinnych w rejonie ul. 27-go Stycznia w Paniówkach”, lokalizacja inwestycji na działkach nr: 1364/30, 557/61, 1458/27, 1481/27, 1480/27, 133/30, 132/30, 514/30, 136/31, 1223/30, 357/30, 1313/30, 1218/32, 1219/32, 590/32, 1298/32, 341/32 (obręb Paniówki)”

na rzez Inwestora – Inwestorów Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa  reprezentowanych przez Panią Anetę Bartoszek, PAN-GAZ Częstochowa, ul. Ogrodowa 65, 42-200 Częstochowa

 

Z TREŚCIĄ DECYZJI, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ, A TAKŻE DOKUMENTACJĄ SPRAWY, MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109, W GODZINACH PRACY URZĘDU.

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI MOŻNA SKŁADAC DO WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE W TERMINIE 14 DNI OD DATY PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA.

ODWOŁANIE OD DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI POWINNO ZAWIERAĆ ZARZUTY ODNOSZĄCE SIĘ DO DECYZJI, OKREŚLAĆ ISTOTĘ I ZAKRES ŻĄDANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ODWOŁANIA ORAZ WSKAZYWAĆ DOWODY UZASADNIAJACE TO ŻĄDANIE.

Pobierz plik:PDF39.18.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera