Nieodpłatna pomoc prawna

Starosta Gliwicki informuje, że z dniem 2 stycznia 2019 r. na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu gliwickiego tj.

 1. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29, 44-194 Knurów – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
 2. w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
 3. w Gminie Sośnicowice, ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 4. w Gminie Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 5. w Gminie Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

będzie można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 032 338 37 29 dostępnego od 2 stycznia 2019 r. oraz mailowo .

Nieodpłatna pomoc  prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, działające w Powiecie Gliwickim od 1 stycznia 2018 roku.

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

 

Nieodpłatna pomoc prawna na etapie przedsądowym przysługuje:

 • osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
  • udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny.
  • udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;
 • osobie, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
  • udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 • osobie, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego.
  • udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
 • osobie, która nie ukończyła 26 lat.
  • udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • osobie, która ukończyła 65 lat.
  • udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
  • udokumentowanie uprawnienia przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych.
 • kobiecie w ciąży.
  • udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Kto udziela pomocy prawnej?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

 

 Wykaz nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego

PDFlista_jednostek.pdf

 

 

 

źródło informacji http://www.starostwo.gliwice.pl/

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera