AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

 

Wójt Gminy Gierałtowice  zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gierałtowice, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w roku 2016.

 

Na podstawie art. 15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn.zm), Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartym konkursie na realizacji zadań publicznych Gminy Gierałtowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2016r.

 

I. Informacje ogólne

1.Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków komisji konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.

3.Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.

4.Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.

5.Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Gierałtowice w drodze zarządzenia.

6.Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Gierałtowice, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotu biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert.

 

III. Zadania członka komisji konkursowej

  1. Udział w posiedzeniach komisji;
  2. Zapoznanie się z ofertami;
  3. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym;

4.Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w „regulaminie otwartego konkursu konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku” oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach.

 

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Gierałtowice, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 15 stycznia 2016r.

 

Wszelkich informacji udziela Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Urzędu Gminy Gierałtowice, tel. 32 30 11 307.

 

Załącznik: DOCformularz zgłoszeniowy na członka komisji.doc


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9638003, w tym miesiącu: 119641, wizyt dzisiaj: 1790
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms