AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Protokół z dnia 15 grudnia 2015 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PROTOKÓŁ

z dnia 15 grudnia 2015 r.

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od 1 grudnia 2015 r. do 14 grudnia 2015 r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice  z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projekt wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii umieszczono na stronie internetowej Gminy Gierałtowice w zakładce „Ogłoszenia urzędowe” oraz zakładce „Organizacje pozarządowe”.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa.

Pobierz plik:PDFProtokół z dnia 15.12.2015 r..pdf


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10228775, w tym miesiącu: 129322, wizyt dzisiaj: 4472
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms