AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Plan miejscowy z 2005r unieważniony

I N F O R M A C J A

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż w związku z oddaleniem przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie skargi kasacyjnej Gminy Gierałtowice od wyroku WSA w Gliwicach z dnia 25 marca 2013 r.  sygn. akt II SA/Gl 929/11 stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXXIII/194/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 kwietnia 2005 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice – plan ten stracił ważność z dniem 09.04.2015 r. Wyrok jest prawomocny.

W związku z powyższym stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

  1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Wnioski o wydanie przedmiotowych decyzji dostępne są na stronie internetowej gminy Gierałtowice: http://bip.gieraltowice.pl/323/422/informacje-o-drukach.html,  w biurze podawczym oraz pokoju 109 tut. Urzędu.

 

                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Gierałtowice

                                                                                                                                                                     dr. inż. Joachim Bargiel


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10229304, w tym miesiącu: 129851, wizyt dzisiaj: 5001
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms