BIP
Skrzynka podawcza

Deklaracje i opłaty

Deklaracje i opłaty

Z pobranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną pokryte koszty funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Opłata ta stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w uchwale Rady Gminy Gierałtowice Nr XL/269/17 z dnia 20.12.2017 r. PDFUchwała.pdf

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • w przypadku wyboru metody selektywnej zbiórki odpadów – 13,50 zł
 • w przypadku wyboru metody nieselektywnej zbiórki odpadów – 27,00 zł

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest złożyć do Urzędu Gminy Gierałtowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jego nieruchomości, której wzór jest do pobrania poniżej.

PDFWzor deklaracji z KDR.pdf

XLSWzor deklaracji z KDR.xls
 

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy Gierałtowice

Referat Ochrony Środowiska

ul. Ks. Roboty 48

44-186 Gierałtowice
 

Deklaracje należy złożyć w następujących przypadkach:

 • 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nowych posesji, 
 • 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny. 

Zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie bez wezwania na konto gminy kwartalnie (z możliwością wpłaty miesięcznej).

Terminy uiszczania opłat:

 • za I kwartał (miesiące: styczeń, luty i marzec) do 31 marca danego roku,
 • za II kwartał (miesiące kwiecień, maj, czerwiec) do 30 czerwca danego roku,
 • za III kwartał (miesiące lipiec, sierpień, wrzesień) do 30 września danego roku,
 • za IV kwartał (miesiące: październik, listopad, grudzień) do 15 grudnia danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można uiszczać:

 • bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Gierałtowicach
 • w biurach Sołtysów, w terminach płatności
 • przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice 19 8454 0001 2073 1000 1401 0067.

Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9623872, w tym miesiącu: 105510, wizyt dzisiaj: 5062